передплатний індекс 22869

Засновано в 2011 роцi.
Наукове видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, біології, фармації, ветеринарної медицини, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв, фармацевтів. 

Журнал включено в категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних, біологічних
та фарма­цевтичних наук за спеціальностями 091, 211, 222, 226 (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 975).

Журнал включено до Міжнародної наукометрич­ної бази даних Index Copernicus.

Виходить 4 рази на рiк.
Мова видання: українська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Для друку потрібно надсилати статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медицини, біології, фармації, ветеринарної медицини.

2. Під текстом статті обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи кожного автора, а також електронну адресу автора, з яким можна вести листування і переговори.

3. Електронний варіант статті потрібно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua) і надіслати на електронну пошту (journal@tdmu.edu.ua або yaroshenko@tdmu.edu.ua, або yaroshenkotya@ukr.net).

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, повинен перевищувати 5 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – бути більшим 12 сторінок, обсяг короткого повідомлення, рецензії – в межах 5 сторінок.  

5. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно надсилати кожний окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. У підписах до мікрофотографій слід зазначати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

6. Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів українською мовою, повна назва установи українською мовою (великими літерами), назва роботи українською мовою (великими літерами), резюме українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, ключові слова українською мовою (до 8), вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, список літератури, references, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), структуроване резюме англійською мовою (1800 знаків), ключові слова англійською мовою (до 8). Складовими резюме оглядових статей повинні бути вступ, мета дослідження, висновки, ключові слова українською мовою (до 8).

7. Текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) повинен містити такі розділи, як:

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

8. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

9. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод їх умертвіння. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведенні експериментів.

10. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках.

11. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах. Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://www.citethisforme.com). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках ( );

– назва англійською мовою;

– назва джерела (журналу, конференції) англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

2. Алгоритм оформлення блоку references:

– додати в кінці [in Ukrainian] або [in Russian];

– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати. 

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

 

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті англійською мовою. Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Title of article. Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121-135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.

Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.

Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.

Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги англійською мовою. Місто англійською мовою: Назва видавництва транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of book. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Subtitle. In Title of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей – Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій – Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду... – Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of the article. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29-42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of the article. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

12. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

13. Статей, оформлених без дотримання наведених правил, не реєструють. Перш за все друкують статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

14. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

15. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті (необхідно надсилати рецензії двох незалежних експертів, які є докторами наук із цієї тематики; зразок рецензії наведено тут).


передплатний індекс 98145

The International Journal of Medicine and Medical Research is published semiannually. 

The Journal was founded in 2015.

The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI.
E-mail: ijmmr@tdmu.edu.ua

                                                                                                                   передплатний індекс 98601

засновано в 2006 роцi.
Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень в науцi, освiтi, практицi фармацевтичної галузi. 

Журнал «Фармацевтичний часопис» внесено в категорію «Б» Переліку фахових видань на фармацевтичні науки за спеціальністю 226 (Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1412, додаток 10)

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Chemical Abstracts Service, DOAJ (Directory of Open Access Journal)

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті у «Фармацевтичному часописі» друкуються українською та англійською мовою. Для публікації приймаються оригінальні статті з різних напрямків фармацевтичної науки; огляди, присвячені вивченню та вирішенню актуальних зав­дань і проблем фармації; статті з історії світової та вітчизняної фармації, які висвітлюють генезис, еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл і видатних особистостей; дискусійні статті; рецензії на статті та нові видання; статті наукової хроніки у фармації; короткі повідомлення. 

Подання рукопису

1. У друкованому вигляді на адресу редакції надсилаються:

– Два примірники рукопису (в тому числі резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури із суцільною нумерацією сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці). Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції.

– Ліцензійний договір про передачу авторських прав журналу, підписаний всіма авторами на останній сторінці (2 примірники). Договір набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва.

Ліцензійна угода на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas.

– Інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, їх посади, наукові ступені та звання, телефон, місце роботи та поштова адреса організації для всіх авторів англійською, українською та російською мовами, e-mail кожного автора. Слід позначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу «Фармацевтичний часопис»

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Телефон для довідок +38(0352) 43-49-56

e-mail: journal@tdmu.edu.ua  

2. В електронному форматі на адресу journal@tdmu.edu.ua надсилаються:

– Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад, Sydorenko.doc). Формат файлів для тексту і таб­лиць – документ MS Word (doc, docx або rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід віддавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – tif, gif, jpg, або pdf чи інший сумісний з Word. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.

– Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

– Інформація про авторів, ідентична паперовій версії.

3. Он-лайн подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006). 

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати, які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час виконання цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів, необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження потрібно отримати від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі «Матеріали і методи».

Оформлення рукопису

Загальні вимоги до рукописів

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати – 10–20 сторінок, огляду – до 30 сторінок, короткого повідомлення – не менше 5 сторінок. Шрифт тексту – Times New Roman; всі поля – 20 мм; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між рядками – 1,5. Структура рукопису має витримувати таку послідовність:

УДК

НАЗВА СТАТТІ

Ініціали та прізвища автора(ів)

Назва установи, де було виконано роботу

Електронна адреса для листування

Резюме і ключові слова (мовою статті)

Вступ

Матеріали і методи

Результати й обговорення

Висновки

Резюме і ключові слова (двома іншими мовами)

Подяка (за необхідності)

Дані про фінансову підтримку (при наявності такої)

Список літератури

Зміст і структура розділів

Резюме і ключові слова

Резюме (трьома мовами – українською, англійською і російською) має бути структурованим, обсягом 150-300 слів і включати: назву; прізвища та ініціали всіх авторів; назву установи, де було виконано роботу; текст резюме повинен включати: мету роботи, матеріали і методи (тільки називаються), результати й обговорення, висновки.

Ключові слова (до 10 слів).

Вступ. У вступі слід стисло окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету роботи.

Матеріали і методи. Розділ слід подавати так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було б відтворити експерименти. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому разі, якщо вони відрізняються новизною або є цікавими з точки зору цієї роботи. На загальновідомі методи досить дати посилання на публікації. Необхідно вказати назви фірм та країни-виробники реактивів і матеріалів, які було використано в дослідах; вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково застосовані методи знеболювання та евтаназії.

Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не можна дублювати одні й ті ж результати в таблицях і на рисунках. Необхідно також вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або розподіл величин.

Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі СІ. Слід використовувати молярну концентрацію розчинів і наводити її в М, мМ, мкМ тощо, не застосовувати нормальну концентрацію (н.). Якщо концентрацію виражають у відсотках, то необхідно вказати показники маса/маса, маса/об’єм, об’єм/об’єм. Варто також зазначити, які солі використовували для виготовлення розчинів – кристалогідрати чи безводні. У разі застосування реактивів, приготовлених за фармакопейними методиками, слід обов’язково це вказати.

Згідно із сучасною термінологією доцільно використовувати терміни «ензим» (а не «фермент») і «протеїн» (а не «білок»). У разі роботи з ензимами необхідно наводити рекомендовану або їх номенклатурну систематичну назву та шифр, дотримуючись рекомендацій Міжнародної біохімічної спілки (Enzyme Nomenclature. 1992. – Acad. Press. San Diego. California і Supplement (1–6) – в Eur. J. Biochem. (1993–1997, 1999) або електронної версії: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme). Для давно відомих ензимів можна дати назву і шифр згідно з перекладеним виданням «Номенклатура ферментів» / Ред. А. Е. Браунштейн, М., 1979 р. Активність ензимів необхідно визначати за швидкістю каталізованої реакції і виражати в мкмолях перетворюваного субстрату або утворюваного продукту за 1 хв на 1 мг протеїну. Застосовують також ще дві одиниці ензиматичної активності: стандартну одиницю активності U (ІU) і катал (скорочено кат.). Питома активність ензиму звичайно виражається відповідно в мкмолях/хв на 1 мг протеїну або в од. акт./мг, кат/кг (Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс. Справочник биохимика, М.: изд-во «Мир», 1991, 543 с). У всіх випадках строго зазначаються умови проведення реакції, тобто температура, рН, концентрація субстрату.

Описуючи дані, які визначено з використанням методів видимої або УФ-абсорбційної спектроскопії, слід пам’ятати, що вони практично характеризують поглинання. Слід вживати термін «поглинання» – абсорбція (А), але не «екстинкція» і «оптична густина», у випадку ІЧ-спектроскопії варто використовувати термін «пропускання» (Т).

Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, рослини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а в разі повторного згадування найменування роду наводять скорочено однією буквою, за винятком тих випадків, коли родові назви різних організмів починаються на одну й ту ж літеру.

Скорочення слів (абревіатури), крім загальновідомих, у таблицях і в підписах до рисунків наводити не варто (за деяким винятком, в цьому разі – з обов’язковим розшифруванням їх у примітках). Не слід також, окрім загальноприйнятих скорочень, наводити у статті довільно скорочені короткі слова.

Результати й обговорення. У цьому розділі слід уникати прямого словесного повторення результатів таблиць. Необхідно подавати результати дослідження, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, що вивчалося. Отже, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Вони можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, описаними в статті.

Список літератури. Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами у квад­ратних дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити: прізвища авторів статей, повну назву статті, загальноприйняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), ди­сертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Список літератури слід подавати двома окремими блоками: Список літератури і References.

Список літератури – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Зразки оформлення списку посилань для блоку «Список літератури»

статті

Вронська Л. В. Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів / Л. В. Вронська // Фармацевт. часоп. – 2013. – № 4. – С. 47–53. (один автор)

Johnston K. L. Coffee acutely modifies gastrointestinal hormone secretion and glucose tolerance in humans: glycemic effects of chlorogenic acid and caffeine / K. L. Johnston, M. N. Clifford, L. M. Morgan // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. – Iss. 78. – P. 728–733. (два-три автори)

Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевт. часоп. – 2016. – № 3. – С. 84–88. (більше трьох авторів)

книги

Математичне планування експерименту в фармації / [Грошовий Т. А., Марценюк В. П., Кучеренко Л. І. та ін.]. – Тернопіль : Т???, 2008. ? 409 ?. (ДМУ, 2008. – 409 с. (п’ять і більше авторів)

складові частини матеріалів конференції

Вронська Л. В. Дослідження з розробки технології екстракту листя шовковиці білої / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали 6 наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 96.

патент

Пат. 81912 Україна, МПК A61K 36/28 (2006.01). Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) / Єзерська О. І., Калинюк Т. Г., Вронська Л. В.; заявник і патентовл. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – заяв. 14.02.2013 ; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13.

References. References – той самий порядок згадування і перелік джерел, але для зручної та швидкої обробки Вашої роботи в реферативних базах цей список літератури слід подавати у форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Для кириличних джерел прізвища авторів і назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації, а назви статей необхідно подавати у перекладі англійською і перекладену назву давати у квадратних дужках. Публікації англійською мовою подаються мовою оригіналу відповідно до вимог Vancouver Style.

Транслітерація прізвищ і назв журналів здійснюється залежно від мови оригіналу джерела і відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або згідно з вимогами системи BGN/HCGN для російської мови. У нагоді стане офіційний трансліт он-лайн http://translit.kh.ua

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис статті з журналу 16 авторів). Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «et al.» (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).

У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123–129, то в посиланні вказується 123-9.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:

англомовні: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (NLM Catalog)

україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf (ДСТУ 3582:2013).

Зразки оформлення списку посилань для блоку «References»

статті

1. Demchuk MB, Chubka MB, Vrons’ka LV, Groshovy’j TA. [Modern state of creation, production and research of grugs. Message 24. Osmotic system of release and delivery of drugs: design, characterization and classification]. Farmacevt chasop. 2016;3: 84-8. Ukrainian. (для статті українською мовою, число авторів 1-6)

2. Vronska LV, Demyd AYe, Ezhned MA. Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium) for the hydroxycinnamic acids content. Farmacevt chasop. 2016;2: 26-31. (для статті англійською мовою, число авторів 1-6)

3. Miranda CL, Stevens JA, Helmrich A, Henderson MC, Rodriguez RJ, Yang YH, et al. Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus) in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 1999;37(4): 271-285. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0278-6915(99)00019-8 [Accessed April 1999] (для статті з числом авторів 7 і більше, для якої є індекс ДОІ)

книга

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

складові частини матеріалів конференції

Vronska LV, Hroshovyi TA, Demyd AYe. Researches on the development of white mulberry leaf extract technology. In: Klishch IM, Hroshovyi TA, Marchyshyn SM, Fira LS, Vronska LV, Beley NM, Demchuk MB, Denys AI, Vons MB editors. Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation: Proceedings of the 6th International Research and Training Conference Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation, 2016 Nov 10-1; Ternopil. Ternopil: Ternopil State Medical University; 2016. p. 96. Ukrainian.

патент

Yezerska ОІ, Kalynyuk TG, Vronska LV, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Method standardization of chicory roots (Сichorium intybus L.) UA 81912 (Patent) 2013 Jul 10. Ukrainian.

Рецензування рукопису

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після доопрацювання рукопису згідно із зауваженнями рецензентів автор надсилає його до редакції протягом одного місяця. Рукопис, який отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. 

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати, і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань!
Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!

передплатний індекс 49257

засновано в 2007 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi. 

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Програмними цілями науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія» є інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного і біологічного профілю та громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі. Журнал «Медична інформатика та інженерія» приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, які містять оригінальні матеріали досліджень, що стосуються наступних тем:

1. Інформатизація системи охорони здоров’я.

2. Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.

3. Інформаційні технології системних досліджень в медицині та біології.

4. Проблеми управління в медичних та біологічних системах.

5. Госпітальні інформаційні системи.

6. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих.

7. Телемедичні технології.

8. Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.

9. Доказова медицина.

10. Медична інженерія та електроніка.

11. Інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу медичної та біологічної інформації.

12. Отримання та аналіз медичних і біологічних зображень і сигналів.

13. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу.

14. Розробка та використання біометричних методів.

15. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження знань.

16. Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті. Засоби самоосвіти.

17. Теорія та практика дистанційної освіти.

18. Проблеми побудови «суспільства знань».

19. Інформатика, суспільство та національна безпека.

20. Тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики та інженерії.

За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної інформатики та інженерії, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Веб-сторінка журналу на порталі Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Mii/index.html

Включення до переліку фахових видань ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 27.05.2009, протокол № 1-05/2, Бюлетень ВАК України № 8, 2009,
с. 12.

Вимоги щодо підготовки рукопису

Рукописи повинні надсилатися в двох примірниках українською, російською чи англійською мовою і супроводжуватися файлами тексту (*.rtf або *.doc) та малюнків (*.jрg або *.tif) на диску. Електронна та паперова версії статті мають бути ідентичними. Електронна копія може бути надіслана також електронною поштою.

Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок.

До рукопису необхідно додати: (а) супровідний лист від керівника закладу (підрозділу), в якому виконувалася робота з рекомендацією до друку та (б) експертний висновок, завірений печаткою, щодо можливості відкритої публікації матеріалів дослідження. За відсутності експертного висновку всю відповідальність за подану інформацію несуть автори. Вартість видавничих послуг відшкодовують автори. Всі автори мають поставити підписи на першій сторінці статті.

Статті, які містять оригінальні матеріали досліджень, мають бути структуровані відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., оформлені з врахуванням рекомендацій ВАК України щодо публікації матеріалів дисертацій та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Усі одиниці фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин»; у разі обґрунтованого використання несистемних одиниць вимірювання слід представити приклад їх переводу в систему СІ. Медична термінологія має відповідати Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10). Назви фірм, приладів, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

Титульний аркуш:

УДК – у верхньому лівому куті.

Назва статті (по центру, жирно, кегль – 16). У назві статті не допускається використання скорочень.

Прізвище (-а) та ініціали автора (-ів) (по центру).

Повна назва установи.

Анотація: до 200 слів.

Ключові слова: до восьми слів.

Основна частина статті містить наступні розділи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження. Матеріал і методи дослідження (викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень з тваринами слід вказувати вид, стать, кількість тварин,
методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу
з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок). Результати й обговорення (викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведеним іншими авторами). Висновки. Перспективи подальших досліджень (подається бачення автором перспективності подальших шляхів
до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі). Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).

Весь текст повинен бути надрукований через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль – 14, з одного боку листа на білому папері формату A4 (1800–2000 друкованих знаків на сторінці). Поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2,5 см. Текст набирати в одну колонку. Прийнятні формати текстового файлу: MS Word (rtf, doc).

Підзаголовки повинні бути надруковані прописними літерами, жирно.

Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.

Список літератури повинен формуватися послідовно, в порядку появи посилання в тексті статті. Для оформлення посилань слід використовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», що набув чинності 1 липня 2007 року.

Рисунки – шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркуші. На зворотній стороні слід вказати номер рисунка, прізвище першого автора, підпис до рисунка (скорочено) та відмітки «Верх», «Низ». Усі рисунки повинні бути пронумеровані в порядку їх появи в тексті. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Одиниці виміру на осях графіків повинні бути позначені після коми без дужок. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка. Прийнятні графічні формати для рисунків: TІF, JPEG. Рисунки, створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.

Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті.

Фотографії повинні надаватися у вигляді оригінальних контрастних відбитків. У підписах до мікрофотографій треба вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.

Таблиці повинні бути представлені на окремих аркушах, вони повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft Ехсеl.

Підписи до рисунків і таблиць повинні бути надруковані в рукописі після списку літератури на окремому аркуші.

Розширена анотація до статті подається двома мовами (наприклад, якщо основний текст статті написаний українською мовою, то дві розширені анотації подаються російською та англійською); обсяг – до 1 сторінки; містить: (а) назву статті, (б) прізвища та ініціали авторів, (в) електронні адреси авторів, (г) повну назву установи, (д) реферат статті до 400 слів, (є) ключові слова.

Крім цього, окремим електронним файлом потрібно надсилати розширене англійськомовне резюме об’ємом до 2 сторінок. Його структура має повністю відповідати структурі статті зі всіма її елементами (для розміщення на сайті журналу).

Інформація про авторів – подається на окремому аркуші і містить наступні відомості про кожного: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефон, факс і електронна пошта. Прізвище автора, з яким слід вести листування, має бути підкреслено.

Статті, оформлені без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки; за погодженням з авторами усувати зайві ілюстрації та скорочувати текст.

Рукописи направляти за адресою:

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Редакція журналу «Медична інформатика та інженерія» (кафедра медичної інформатики)

Електронна пошта: k-minf05@nmapo.edu.ua; mijournal@nmapo.edu.ua.

Публікація статей платна. Для очних аспірантів знижка 50 %.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення про позитивне рішення щодо публікації статті.

Інформацію про реквізити, за якими слід здійснювати оплату, можна отримати за телефоном (0352) 43 49 56.

Призначення платежу: За друкування статті (П.І.П. автора вказувати обов’язково).

Квитанції про оплату надсилати на адресу:

Видавництво «Укрмедкнига»,

майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001, тел.: (+380 352) 434956, факс: (+380 352) 528009.

передплатний індекс 9789

засновано в 2003 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових наукових досягнень в галузi експериментальної
i клiнiчної медицини. 

Журнал включено до категорії Б реєстру наукових фахових видань ВАК України. Наказ МОН України № 975
від 11.07.2019 р. (біологічні, медичні та фармацевтичні науки, спеціальності: 091 – Біологія, 222 – Медицина,
226 – Фармація, промислова фармація).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus,
Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Журнал виходить 4 рази на рік.

Друкується українською та англійською мовами.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. На сторінках журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» висвітлюються огляди літератури та лекції (в розділі «Огляд літератури»), нові, не опубліковані раніше наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини (в розділі «Оригінальні дослідження»), висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики (в розділі «Погляд на проблему»). У рубриці «Події, хроніка, дати» друкується інформація про цікаві, з погляду автора, наукові явища, матеріали науково-практичних конференцій, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам’яті медиків.

2. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме повинен бути не менше 5 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – до 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок, замітки з практики – 3 сторінки.

3. Статтю треба друкувати українською або англійською мовою на одній стороні аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Для публікації статтю необхідно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/index). Обов’язково необхідно заповнити інформацію про кожного автора, вказавши місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням службової адреси, номерів телефону, факсу, також обов’язково необхідно вказати контактну електронну адресу кожного автора.

4. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, і прикріпляти в системі у вигляді окремого файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На кожній ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки слід створювати у Місгоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати за ходом тексту статті.

Для набору формул потрібно використовувати редактор формул Microsoft Equation.

5. Статті мають бути написані з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:

УДК

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)

ініціали і прізвища авторів (трьома мовами)

повна назва установи (трьома мовами)

Резюме українською та англійською мовами (250–300 слів кожне) повинні бути структурованими і містити назву роботи, прізвища та ініціали авторів, назву закладу, вступ, мету, матеріали та методи, результати досліджень та висновки.

Ключові слова українською, англійською мовами (до 8 слів).

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження.

Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).

Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).

Висновки.

Перспективи подальших досліджень. (Подання авторського бачення перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі).

Список використаної літератури (друкується в порядку згадування джерел) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (REFERENCES) у разі наявності україномовних і російськомовних джерел.

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі

ЛІТЕРАТУРА

джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.

Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % на кожного зі співавторів.

Вимоги до списку літератури англійською мовою (REFERENCES)

Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, додаючи в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

Список літератури повинен бути оформлений згідно зі стандартом APA, див. посилання:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови), або вимог системи BGN/HCGN (для російської мови).

Доцільно використовувати офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua

6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

У тексті загальноприйняті, а також ті, що часто зустрічаються, терміни, слід подавати абревіатурою (перший раз обов’язково розшифровувати).

7. Етичні питання. Стаття не може містити відомості, що стосуються персональних даних пацієнтів, якщо вони не дали своєї усвідомленої згоди у письмовій формі, що має бути вказано авторами. У статтях щодо досліджень, проведених на людях, які передбачають певний ризик, слід чітко вказати, чи було дотримано вимог Гельсінської декларації (див. Декларацію Всесвітньої Гельсінської медичної асоціації: етичні принципи медичних досліджень за участю людини. JAMA 2000; 284 (23): 3043-3045), які були прийняті компетентним комітетом з етики. Крім того, публікації щодо експериментів на тваринах повинні містити заяву про те, що дослідження було дозволено цим комітетом. Інформація про це має бути наявна у розділі «Матеріали і методи» статті.

8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. Пріоритетне право на друк мають публікації передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.

11. До уваги авторів! Автори несуть персональну відповідальність за зміст статті, відповідність вказаним вимогам, коректну статистичну обробку даних. Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціалізованими електронними програмами.

12. Редакція видання не несе відповідальності за повторну публікацію статті повністю або частково в інших виданнях в Україні або за кордоном без попередньої згоди.

13. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюється DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті (для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг їх авторів. Наявність індексу DOI в кожної статті та в кожному номері журналу сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

14. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

15. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції:

Редакція журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», видавництво Тернопільського національного медичного університету
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.

Контактний телефон редакції (0352) 43-49-56.

передплатний індекс 22868

засновано в 1994 роцi.

Науково-практичне видання спрямоване на iнформування лiкарiв i науковцiв про досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених i лiкарiв у розробцi та впровадженнi нових методiв дiагностики, лiкування та профiлактики iнфекцiйних хвороб, сприяння спiвпрацi вiтчизняних медикiв з зарубiжними колегами. 

Відповідно до постанови президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), EBSCO, а також представлений у каталозі періодичних видань України (індекс 22868) і на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові (обов’язково українською мовою), посаду, науковий ступінь чи вчене звання усіх авторів, їх e-mail, за якими можна вести листування і переговори.

2. Статтю треба друкувати українською чи англійською мовою на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм), через 1 інтервал, кегль 12, шрифт Times New Roman. Таб­лиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати в єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF чи JPG. Графіки і діаграми готувати тільки у чорно-білому варіанті.

3. У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладів або організацій, де вона виконана.

4. Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою: вступ, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.

5. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).

6. Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

7. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. Список літератури наводиться тільки за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Звертаємо увагу, що у бібліографічних записах не можна використовувати такі розділові знаки як «/», «//» і «–». Назва джерела і вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту (курсивом), крапкою або комою.

Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.

8. До усіх статей додаються україно- та англомовні резюме з ключовими словами (не менше 3 і не більше 8). Резюме повинні відображати основний зміст статті та її структури, висвітлювати результати досліджень, уникаючи загальних виразів, а також бути компактними (об’єм від 100 до 250 слів – не більше 1500 знаків).

9. Наприкінці статті українською та англійською мовами необхідно подати інформацію про авторів: прізвище, ім’я і по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти та ідентифікатор ORCID кожного співавтора. Крім того, неодмінно вказується наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

10. Усі статті рецензуються. Рецензенти можуть рекомендувати роботу для публікації або у разі недотримання перерахованих вимог – відхилити її. Зауваження рецензентів надсилаються авторам з метою адаптації статті до пуб­лікації. Всі надіслані статті перевіряються на плагіат.

11. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Редакція без узгодження з авторами виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст. Роботи з великою кількістю змістових недоречностей, граматичних помилок, а також ті, які не відповідають усім перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. У першу чергу друкуються роботи передплатників журналу, а також статті, що замовлені редакцією, рецензії, дописи про ювілеї та події з наукового життя.

Статті надсилати на Е-mail: infecdis@ukr.net, а також на сайт www.ojs.tdmu.edu.uа, на якому автору необхідно зареєструватися та прикріпити електронний варiант статтi у журнал «Інфекційні хвороби» для її подальшого редагування. 

Поштова адреса: Журнал «Інфекційні хвороби». Медичний університет, Майдан Волі, 1, 46001, м. Тернопіль.

передплатний індекс 21885

засновано в 1999 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi проблеми в галузі медичної освіти, шляхи її вдосконалення та досвід з організації навчальної роботи у вищих медичних навчальних закладах, публiкацiю статей науковцiв, викладачів, практичних лiкарiв. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «Педагогічні науки»

(додаток 4 до наказу МОН України від 28.12.2019 р. № 1643, категорія «Б»).

Журнал індексується в міжнародних базах даних: Google Scholar, Cross Ref, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD, Journal TOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська, англійська.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються не опубліковані раніше наукові статті, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи, які відповідають профілю видання й сучасному стану науки. Мова публікацій – українська, англійська.

Редакція не розглядає статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять наукового інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття обов’язково проходить перевірку на плагіат та рецензування провід­ними фахівцями з відповідного наукового напряму. Після рецензування стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті й завершення її рецензування. У випуску можна публікувати не більше однієї статті автора. Кількість авторів статті не повинна перевищувати трьох осіб. Редакція вітає статті англійською мовою.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, текст літературно опрацьовано без повторень. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Статті подавати у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.

Інтернет-посилання в тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Обов’язкова вимога до статей – належний рівень (або перекладу англомовного) тексту. Статті із низьким рівнем (англійського перекладу) не розглядатимуться, і редакція не вестиме переписку з її автором.

• Обсяг статті – 8–12 сторінок (14 000–22 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см). Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції недопустиме.

Структура статті

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef – присвоюється редакцією.

Відомості про автора (авторів) подають українською та англійською мовами із зазначенням ініціалів і прізвища (прізвищ), місця роботи, контактного номера телефону й електронної адреси для листування; рядком нижче – номери ORCID (https://orcid.org/), ResearcherID https://www.researcherid.com/), Scopus Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Номери ORCID, ResearcherID та Scopus Author ID визначає автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та  англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами в кожній анотації) згідно з вимогами наукометричних баз.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які, з точки зору інформаційного пошуку, мають змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку українською та англійською мовами, загальна їх кількість – не менше трьох і не більше семи.

Емпірична стаття повинна містити такі компоненти, як: вступ; мета дослідження; методи дослідження; результати дослідження; висновки та перспективи подальших досліджень.

Теоретична стаття повинна включати такі структурні елементи, як: вступ; мета статті; теоретична частина; висновки та перспективи подальших досліджень.

Усі частини статті повинні бути виділені напівжирним шрифтом.

• Список літератури. Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, список літератури слід подавати двома окремими блоками.

Блок 1 (Список літератури) формують в алфавітному порядку і нумерують, подають мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною; оформляють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначити її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

Блок 2 (References) необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді (https://www.slovnyk.ua/services/translit.php) та перекладі англійською мовою. Для транслітерації російського тексту використовують систему Держдепартаменту США (https://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

Структурувати так:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках;

– транслітерована назва публікації, назва англійською мовою в квадратних дужках;

– транслітерована назва джерела (журналу, конференції), через тире назва англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його.

Список нумерують й оформлюють за міжнародним біб­ліо­графічним стандартом APA (https://www.apastyle.org/).

Зразок оформлення блоку References

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор – Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори – Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік пуб­лікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про пуб­лікацію.

Більше семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., … Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Додаткові вимоги до тексту статті: 

– на таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті; 

– таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту, без відступу); 

– ри­сунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті;

– усі ілюстрації, графіки та таблиці розміщувати безпосередньо в тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці);

– авторські акценти виділяти курсивом, а не підкресленням;

– розрізняти тире (–) та дефіс (-);

усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ);

– використовувати парні лапки (« »);

– апостроф має виглядати так – ’.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку!

 

Зразок оформлення статті англійською мовою

Empirical article:

Introduction

The aim

Methods

Results

Conclusions and Prospects for Research

 Theoretical article:

Introduction

The aim

Theoretical framework

Conclusions and Prospects for Research

List of literature

References

 E-mail address for correspondence

 

Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

 

    Електронний варіант статті необхідно зареєструвати в системі https://ojs.tdmu.edu.ua і надіслати на єдину офіційну електронну пошту journal@tdmu.edu.ua.

передплатний індекс 89562

засновано в 2010 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень у науцi, освiтi та практичнiй стоматологiї. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, згідно з наказом МОН України  від 06.11.14 № 1279.

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (не менше 6 сторiнок) українською, англійською та російською мовами, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.

Рукописи надсилають у друкованому вигляді на адресу редакції в двох примірниках (у тому числі резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури), зі суцільною нумерацією сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці. Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції.

Інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання, телефон, місце роботи та поштова адреса організації українською, англійською та російською мовами, e-mail кожного автора. Слід призначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу «Клінічна стоматологія»

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Тел. (0352) 43-49-56

e-mail: journal@tdmu.edu.ua

В електронному форматі на адресу journal@tdmu.edu.ua надсилаються:

• Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад Sydorenko.*doc). Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (.*doc або .*rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – TIF, GIF, JPG або PDF. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подавати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.

• Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор(и) рукопису зобов’язаний(і) надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

• Інформація про авторів повинна відповідати паперовій версії.

Подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat он-лайн.

2. Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua

та надіслати електронний варiант статтi в форматах *.doc, *. rtf у журнал «Клінічна стоматологія» для її подальшого редагування. Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, розмiр шрифту 14,

iнтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. У статтях повинна застосовува­тись система одиниць СI.

3. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi Word 6.0, 7.0 по тексту статтi та оформленi наступним чином:

Таблиця 1. Назва таблицi по центру сторiнки.

4. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi й окремо поданi у форматах JPG, TIF та оформленi таким чином:

Рис. 1. Пiдпис до рисунка по центру сторінки.

5. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi й вони повиннi бути виконанi в програмах, вбудованих у Word, чи редакторах, сумiсних з ним.

6. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних дужках.

7. Статтю викладати за наступною схемою:

• УДК;

• Назва статтi українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Електронна адреса для листування;

• Ключовi слова (українською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (українською мовою).

• Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт;

• Ініціали та прiзвище(а) автора(iв) росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Ключовi слова (росiйською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (росiйською мовою).

• Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Ключовi слова (англiйською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (англiйською мовою).

Вступ (з абзацу). У вступi слiд в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.

Матеріали і методи дослiдження (з абзацу). У даному роздiлi слiд дати характеристику методам, які використовуютьу дослiдженні. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методики випробувань.

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, правилами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).

Усі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати, які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів, необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження повинно бути отримане від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі «Матеріали і методи».

Результати досліджень та їх обговорення (з абзацу). В цьому роздiлi слiд подавати результати дослiджень, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, проаналiзувати отримані залежності у свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.

Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами в квадратних дужках) і подають у кінці статті. В джерелах літератури необхідно наводити: прізвища авторів статей, повну назву статті, загальноприйняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Список літератури потрібно подавати двома окремими блоками: Література і References.

Література – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Блок References подається вiдповiдно до вимог APA (American Psychological Association) style.

Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Також див.: APA Citation Style https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті автоматичного формування посилань он-лайн:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (“) та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття у часопису

Прізвище, ім’я, по батькові автора; назва статті й журналу транслітеруються і виділяються курсивом, назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номери тому і випуску.

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5). 124–127. [in Ukrainian].

Книга

Прізвище, ім’я, по батькові автора, назви книги та видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи або транслітерація її назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (праці) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали ІІ Міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

8. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.

9. Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкують статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.

10. Рецензування рукопису

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після цього, згідно із зауваженнями рецензентів, автор надсилає його до редакції протягом одного місяця. Рукопис, що отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений із рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстаний варіант, який треба терміново вичитати і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

11. Публiкацiя статей платна. Оплату здiйснюють пiсля рецензування статтi.

12. Електронний варiант статтi необхiдно надсилати у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua у журнал «Клінічна стоматологія».

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!

передплатний індекс 22867


засновано в 1999 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення питань державної полiтики охорони здоровʼя населення, проблем здорового способу життя, публiкацiю матерiалiв щодо нормативного, правового, кадрового забезпечення системи охорони здоровʼя. 

Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643). Журнал індексується в Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar i ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY (США).

Виходить 4 рази на рік. 

Мова видання: українська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Журнал належить до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (розділ «Медичні науки») ДАК України.

Тематична спрямованість журналу: питання державної політики охорони здоров’я; теоретичні основи охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; питання профілактики в охороні здоров’я; медико-демографічні та медико-соціологічні дослідження; вивчення та прогнозування здоров’я населення, розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; питання управління охороною здоров’я; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кад­рів та організація післядипломної освіти; організація санітарно-епідеміо­логічної служби; комплексна інформація системи охорони здоров’я, її правове, інформаційне, програмне і технічне забезпечення; організація наукових досліджень у системі охорони здоров’я та впровадження нововведень; питання історії медицини, медичної етики та деонтології; проблеми організації наукової медичної інформації; організація охорони здоров’я та управління нею в екстремальних умовах; міжнародний досвід з організації охорони здоров’я; міжнародне співробітництво з питань охорони здоров’я тощо.

До редакції подаються роботи, що раніше ніде не друкувалися, не направлялися для опублікування в інші друковані видання, не мають інформації, що становить державну таємницю: оригінальні статті, огляди літератури, короткі повідомлення, рецензії, реферати, інформація про роботу з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів, а також рекламний матеріал.

Правила подання матеріалу для опублікування

Друк платний. Оплата за публікацію здійснюється установою або автором після рецензування статті відповідно до окремо надісланого платіжного повідомлення.

Вимоги до оформлення статті:

Електронний варіант статті необхідно зареєструвати в системі https://ojs.tdmu.edu.ua та продублювати на електронну пошту s.nauka@ukr.net або lisovska@tdmu.edu.ua.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, місто в дужках, назва статті, назва установи, де працюють автори.

Список літератури подається відразу під текстом. Автори згадуються за абеткою – спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опубліковані українською чи російською мовою, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опубліковані іноземною мовою. Російські наукові видання не подавати. Всі джерела повинні бути пронумеровані та мати не більше ніж 5-річну давність. Посилання в тексті позначаються цифрами у квадратних дужках, мають відповідати нумерації у списку літератури. Оформлення бібліографії здійснюється за новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ 7.1:2006. Скорочення слів і їх поєднань наводять згідно з ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Також автори повинні подати список літератури, оформлений за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style).

Текст реферату слід друкувати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, додержуючись таких розмірів берегів (полів): верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) мають бути в чорно-білій гамі, будуються в тих самих програмах, що і текстовий файл, та подаються разом із текстовим файлом. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Таблиці і рисунки вміщують у текст статті зразу після першого посилання на них. У підписі до рисунка наводять його назву, пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їх заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, мають точно відповідати наведеним у тексті. Формули створюються у редакторі формул Microsoft Equation 3.0.

Позначки різних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни – згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною класифікацією хвороб Х перегляду, лікарські засоби – за Державною Фармакопеєю (Х, ХІ). Назви фірм і апаратів слід наводити в оригінальній транскрипції. Скорочення у тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатура розшифровується після першого згадування і далі по тексту залишається незмінною.

Відомості про авторів повинні містити: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), посаду, науковий ступінь, електронну адресу, номери телефонів (службовий, мобільний) українською й англій­ською мовами.

Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

При проведенні досліджень та оформленні статей автори повинні дотримуватися правил біоетики. Статті повинні проходити перевірку на відсутність плагіату і мати відповідний експертний висновок.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в опублікуванні матеріалів може бути без пояснення причини і не вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної значущості роботи.

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука 

передплатний індекс 22610

засновано в 1998 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини. 

Журнал включено у категорію «Б» Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук, спеціальність 222 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 № 612).

Журнал індексується у Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

ICV Index Copernicus: ICV 2019 = 80.92

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


Керівництво для авторів

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» приймає виключно он-лайн подання:

через систему OJS (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua/) або шляхом надсилання на електронні адреси:

головний редактор – проф. І. Я. Дзюбановський: dzubanovsky@tdmu.edu.ua;

відповідальний секретар канд. мед. н. А. М. Продан: prodan@tdmu.edu.ua;

journal@tdmu.edu.ua

Журнал не приймає матеріали, які були раніше опубліковані або розглядаються для публікації в інших журналах. Автори зобов’язані подати заяву про те, що їх матеріал є оригінальним та не опублікований раніше або поданий для публікації.

Автори повинні визнавати в рукописі всю фінансову підтримку та розкривати будь-які конфлікти інтересів, які можуть упереджувати їх роботу. Рукописи приймаються українською та англійською мовами.

 Журнал «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» суворо вимагає, щоб усі опубліковані наукові праці повністю відповідали  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals та Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing  (COPE, DOAJ, WAME та OASPA).

Заява про оригінальність тексту

Щоб мати змогу розпочати процес публікації, автор повинен завантажити під час подання заяву про оригінальність, в якій він/вона заявляє, що запропонована стаття є оригіналом і не була раніше опублікована або подана для публікації.

Вимоги до рукопису

Усі рукописи необхідно подавати як документи Microsoft Word (формат файлу *.docx)

Текст статті друкується через 1,5 інтервалу; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної, експериментальної статті, погляду на проблему, статті з досвіду роботи, включно таблиці, рисунки, список літератури, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10–12 сторінок, обсяг огляду літератури – 12–15 сторінок, короткого повідомлення – 3–5 сторінок.

Ми рекомендуємо авторам використовувати запропонований шаблон під час підготовки рукопису до подання:

- Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій – постановка проблеми в загальному та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій (бажано до 10 років), в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

- Мета роботи (постановка завдання) – чітко та лаконічно окреслити основну мету роботи.

- Матеріали і методи – повинні містити всю інформацію, яка б дала змогу відтворити експериментальну роботу (вказати виробника обладнання, включно місто та країну походження; хімічні речовини повинні бути належним чином ідентифіковані). У разі клінічних досліджень ліки, якщо це можливо, повинні ідентифікуватися за їх загальною назвою. Для всіх досліджень заява (протокол) щодо підтвердження етичного комітету є обов’язковою. Розділ повинен містити інформацію про схему дослідження, пацієнтів (включно критерії включення/виключення) та базові характеристики дослідної групи.

У випадку оригінальних дослідницьких статей необхідно включити опис статистичного аналізу, до якого автори повинні включати інформацію щодо статистичного програмного забезпечення, що використовується для аналізу, оцінки обсягу вибірки та всіх використовуваних статистичних методів (як описових, так і випадкових). Щодо статистики висновків журнал вимагає подання як р-значень, так і довірчих інтервалів.

- Результати досліджень та їх обговорення – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дані не повинні подаватися у двох різних формах, наприклад, рисунка та таблиці (обрати будь-яку з них відповідно). Результати, наведені в таблицях або на рисунках, не повинні повторюватися в тексті розширено. Кожну таблицю та рисунок необхідно нумерувати арабськими цифрами (в порядку їх появи в рукописі). Рисунки можуть бути кольоровими та подаватися у високій роздільній здатності (150 dpi), у форматі tiff або jpeg.

Обговорення повинно містити тлумачення результатів, а не просто повторне звітування про результати. Ключові моменти, на які необхідно звернути увагу, включають звіт про: основні висновки; порівняння з результатами подібних досліджень, «сильні» та «слабкі» сторони дослідження; невирішені питання/проблеми; майбутні дослідження, які потрібні. Передбачте запитання читачів і поясніть, чому ваші результати цікавлять, а потім порівняйте свої результати з результатами інших авторів. Тут дуже корисний той огляд літератури, який ви зробили. Обговоріть, як ваші висновки підтримують чи кидають виклик іншим дослідженням.

- Висновки – подаються нумерованими пунктами чи окремим абзацами, випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету роботи.

- Перспективи подальших досліджень – подаються за потреби останнім абзацом статті обсягом до трьох речень.

- Список літератури – довідковий розділ повинен містити мінімум 10 та максимум 50 посилань. Посилання необхідно нумерувати в порядку їх вставки в текст. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. Перевагу необхідно віддавати джерелам, які індексуються в базі даних Scopus та Web of Science.

Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://www.citethisforme.com). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Процес рецензування

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» – це рецензований журнал, тому статті будуть проходити «сліпе» рецензування визнаними експертами в галузі рукопису. Автори рукописів не мають змоги контактувати з рецензентами, які виконують процес рецензування їхніх рукописів. Вся кореспонденція, пов’язана з рецензуванням кожного рукопису, є конфіденційною. Усі рецензенти повинні надати інформацію про потенційні конфлікти інтересів, пов’язані з темою статті або авторами.

 Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її.

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука» використовує керівні принципи наукової експертної оцінки, рекомендовані Всесвітньою асоціацією медичних редакторів (WAME):

Рецензенти розглядають кожен рукопис як конфіденційний. Рецензентам забороняється зберігати, копіювати чи ділитися рукописами. Рецензентам та редакторам забороняється використовувати будь-які особисті чи професійні дані, аргументи чи інтерпретації (окрім тих, які безпосередньо беруть участь у його експертній оцінці).

Кожна стаття з метою оцінки академічної доброчесності проходить перевірку на антиплагіат за допомогою програми Unicheck.  

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у журналі «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука», погоджуються з такими умовами:

Заява про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для зазначених завдань цього журналу; вони не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.

Редакція виправляє термінологічні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні помилки.

Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

передплатний індекс 89563

засновано в 2006 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в медсестринськiй освiтi та практицi. 

Виходить 4 рази на рiк. 

Мова видання: українська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Для друку необхідно надсилати статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медсестринства.

Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва статті українською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів українською мовою, повна назва установи українською мовою, резюме українською мовою (до 150 слів), ключові слова (до 8) українською мовою; назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме англійською мовою (до 150 слів), ключові слова (до 8) англійською мовою.

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові, як: Вступ, Основна частина, Висновки, Список літератури. У статтях, написаних англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, The main part, Conclusions, List of Literature.

Бібліографічний список мовою оригіналу потрібно складати в порядку згадування і подавати після тексту статті під заголовком «Список літератури», який оформлено згідно з ДСТУ 7.1:2006:

– статті:

1. Литвинюк В. В. Негативний вплив хімічних чинників на медичну сестру в умовах лікувального закладу та заходи щодо їх профілактики / В. В. Литвинюк // Медсестринство. – 2020. – 4. – С. 27–30. (1 автор)

2. Ястремська С. О. Роль медичних сестер у паліативній (хоспісній) допомозі / С. О. Ястремська, О. С. Усинська // Медсестринство. – 2021. – 3. – С. 4–7. (2 автори)

3. Гойда Н. Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я / Н. Г. Гойда, Ю. І. Губський, А. В. Царенко // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – 2–3 (1). – С. 23–30.
(3 автори)

4. Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / Х. Я. Масків,
І. В. Пірус, Р. Р. Осінчук [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – 4 (74). – С. 23–28.
(більше 3 авторів)

– книги:

5. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти : монографія / В. О. Прокопов ;
за ред. А. М. Сердюка. – К. : ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с. (1 автор)

6. Погорєлов І. І. Психіатрія і наркологія : підручник / І. І. Погорєлов, О. Д. Манаєнкова. – 2-ге вид. –  К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 157 с. (2 автори)

7. Криворучко І. А. Медсестринство  в хірургії : навч. посіб. / І. А. Криворучко, В. В. Чугай, Н. М. Гончарова. – Харків, 2017. – 56 с.
(3 автори)

8. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко,

І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)

9. Практичне медсестринство : навч. посіб. / [Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.] ; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 432 с. (більше 3 авторів)

– дисертації:

10. Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Махновська Ірина Романівна. – Житомир, 2015. – 312 с.

– автореферати дисертацій:

11. Блоховітін П. В. Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. В. Блоховітін. – Х., 2010. – 20 с.

– патенти:

12. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П. – Заявл. 31.05.02 ; опубл. 17.02.03, Бюл. 2.

– матеріали конференцій, з’їздів:

13. Бабенко Т. П. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 листоп. 2012 р.). – Житомир, 2012. – 268 с.

У тексті статті при посиланні на публікацію потрібно зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках.

Для оформлення статті необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно надсилати окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Стаття приймається до друку після перевірки на плагіат і подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Вона повинна бути ретельно перевірена та повністю відредагована.

До статті необхідно додати довідку про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Науково-практичний журнал виходить чотири рази на рік. З метою заохочення авторів до друку статей з проб­лем медсестринства, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державної політики розвитку міжнародного наукового співробітництва, публікація статей здійснюється безкоштовно.

Текст статті потрібно надсилати на електронну пошту журналу (nursing_j@tdmu.edu.ua) і зареєструвати елект­ронний варіант статті в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

Відповідальний секретар журналу: Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна. Контактний телефон редакції журналу: +38 (0352) 43-09-27.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статті за таких умов:

• не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;

• не має наукової новизни та практичної значущості;

• не відповідає тематиці журналу;

• виконано з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;

• не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);

• порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації науково-практичного журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу https://ojs.tdmu.edu.ua.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань!

Положення про авторські права

Автори, які публікуються в цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи і передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє іншим особам вільно роз­повсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу пуб­лікацію роботи в даному журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи в тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в даному журналі.

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Медсестринство» підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Імена й електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього журналу, буде використано виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; їх не поширюватимуть та не передаватимуть стороннім особам. Більш детально про конфіденційність – у видавничій етиці.

передплатний індекс 99879

засновано в 2008 роцi. 

Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень у науцi, освiтi, практицi педiатрiї, акушерства та гiнекологiї. 

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини (додаток до Постанови Президії ВАК України від 27.05.2009 p. № 1-05/2). Перереєстровано 06.03.2015 р. (наказ № 261). Журнал включено до категорії «Б» реєстру наукових фахових видань
ВАК України. Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019 р., спеціальності: 222 – медицина, 228 – педіатрія.

Виходить 2 рази на рiк. 

Мова видання: українська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Журнал виходить 2 рази на рік.

2. Можливий друк українською або англійською мовою.

3. Стаття повинна мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування та переговори.

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, повинен мати не менше 5 сторінок тексту.

5. Статтю треба друкувати на одній стороні аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – по 2,5 см,
ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Надсилати необхідно 2 видрукувані примірники статті з печатками та супровідними документами на поштову адресу: Редакція журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», видавництво «Укрмедкнига», Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна; електронний варіант у форматах *.doc, *.rtf – на електронну адресу journal@tdmu.edu.ua, а також зареєструватися через форму OJS на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua.

6. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у 2 примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла.  При скануванні потрібно забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій слід зазначити збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у програмі Місrоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті. Для формул варто використовувати редактор формул Microsoft Equation.

7. Статті треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:

УДК

Ініціали і прізвища авторів українською, російською та англійською мовами

Повна назва установи

Назва роботи (великими літерами)

Назва статті й резюме українською, російською та англійською (структуровані: мета дослідження; матеріали та методи; результати дослідження та їх обговорення; висновки) мовами (250–300 слів)

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 8 слів)

ВСТУП. (Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними зав­даннями, аналіз останніх опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.)

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності й можливості відтворення. У разі проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. (Викладення основного фактичного матеріалу, повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, порівняння його з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.)

ВИСНОВКИ.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. (Подання бачення автора перспективності подальших шляхів розв’язання проблеми, висвітленої в роботі.)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (друкування в порядку згадування джерел у квадратних дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (references).

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

• Джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

• Перевагу надавати цитуванням джерел із пошукової інтернет-платформи Web of Science, яка обʼєднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій.

В оглядовій статті цитувати не менше 40 джерел, в інших – не менше 20.

• Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них Ваших робіт може бути не більше 3.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури  (REFERENCES)

• Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, структурувати так:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках;

– транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках;

– транслітерована назва джерела (журналу, конференції), через тире назва англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

• Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови).

• Доцільно використовувати системи автоматичної транслітерації:

– http://www.slovnyk.ua/services/translit.php  (українська транслітерація);

– http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (російська транслітерація).

• Список літератури подається в APA Style (розроблений «Manual of the American Psychological Association», 6th ed. (Washington, DC: APA, 2010)). Дивитися посилання он-лайн: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Наприклад:

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор – Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори – Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Більше семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., … Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

8. Усі позначення фізичних величин та їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.

9. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструють. Пріоритетне право на друк надають публікаціям передплатників журналу за наявності копій квитанцій про передплату, а також матеріалам, які замовила редакція. Передплатний індекс видання: 99879.

12. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюють DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидко знайти її в Інтернеті (для цитування) без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг їх авторів. Наявність індексу DOI в кожній статті й у кожному номері журналу зокрема сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

13. Довідку про авторів слід подавати двома мовами: українською та англійською. Вона повинна містити таку інформацію: науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи (назву закладу, кафедри, установи). Обовʼязковими є електронна адреса кожного автора й ORCID – реєстр унікальних ідентифікаторів учених та дослідників, авторів наукових праць і наукових організацій, який забезпечує ефективний зв’язок між науковцями та результатами їх дослідницької діяльності, вирішуючи при цьому проблему отримання повної і достовірної інформації про особу вченого в науковій комунікації. Отримати ORCID можна, зареєструвавшись за посиланням: https://orcid.org/register.

14. Публікація статей платна і визначається за кількістю знаків, рисунків, діаграм після рецензування та прийому рукопису до друку. Вартість може варіювати від 2000 до 5000 грн. Присвоєння DOI  входить у вартість статті. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано по e-mail після рецензування роботи. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на вищевказану електронну або поштову адресу редакції.

Вісник медичних і біологічних досліджень 

Передплатний індекс 76108

Заснований у вересні 2019 р. 

Журнал включено у «Перелік наукових фахових видань Українияких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (категорія «Б»), галузь знань охорона здоров’я (спеціальності – 222, 223), біологія (спеціальність - 091 біологія)

Журнал індексується Google Scholar, OAJI, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE (Bielefeld Academic Search Engine),
Index Copernicus 

Виходить 4 рази на рiк.

Мова видання: українська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Надсилати для друку статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медицини, біології та медсестринства.

Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника закладу й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати науковий ступінь, вчене звання та електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, адресу, телефон  і факс автора, з яким можна вести листування та перемовини.

Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм) із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці. Надсилати необхідно у двох примірниках.

Електронний варіант статті потрібно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок.

Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно подавати окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) необхідно надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації треба вказувати номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій необхідно зазначати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Статті у розділ «Оригінальні дослідження» треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), РЕЗЮМЕ українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати, висновки, ключові слова (до 8) українською мовою, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), структуроване РЕЗЮМЕ (250–300 слів) англійською мовою, ключові слова (до 8) англійською мовою, ВСТУП, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES.

Статті у розділі «Огляди літератури» (опис оригінальних та експериментальних досліджень) повиннні бути структуровані: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), РЕЗЮМЕ українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження, результати, висновки, ключові слова (до 8) українською мовою, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), структуроване РЕЗЮМЕ (250–300 слів) англійською мовою, ключові слова (до 8) англійською мовою, ВСТУП, РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES.

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

У ВСТУПІ має бути висвітлено постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділено не вирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття та сформульована мета статті.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Коротко, але чітко повинні бути описані дизайн дослідження і аналіз даних, таким чином, щоб інші дослідники могли відтворити результати роботи. У цьому розділі необхідно чітко і детально описати, яким чином відбиралися хворі для діагностики і проведення лікування (у тому числі контрольні групи), зокрема критерії відбору й виключення. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод їх умертвіння. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведенні експериментів. В кінці розділу зазначається, якими методами обробки даних користувався автор. При описі структури дослідження і статистичних методів необхідно вказати, який статистичний пакет, які комп’ютерні програми, доступні для пересічного користувача, були використані при статистичній обробці результатів.

Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з  вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

Результати та обговорення. результати необхідно представляти в логічній послідовності у тексті, в таблицях і малюнках. У тексті не потрібно повторювати дані таблиць і рисунків, потрібно говорити тільки про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не тільки відносні (наприклад відсотки), а й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні методи були застосовані для їх аналізу. Обговорення (обов’язкова частина розділу) повинно містити тільки інтерпретацію результатів, а не їх повторення. необхідно виділити нові й важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або трактування цих даних, за можливістю, зіставити їх з даними інших дослідників.

Висновки. Формулюються результати вирішення проблеми, лікування, зазначеної в заголовку, і цілі статті.

У тексті статті при посиланні на публікацію потрібно зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках.

Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf). У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Алгоритм оформлення блоку references:

Список літератури References необхідно подавати в форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ або https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Для кириличних джерел прізвища авторів і назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації, а назви статей необхідно подавати у перекладі англійською і перекладену назву давати у квадратних дужках. Публікації англійською мовою подаються мовою оригіналу відповідно до вимог Vancouver Style.

Транслітерація прізвищ і назв журналів здійснюється залежно від мови оригіналу джерела і  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або згідно з  вимогами системи BGN/HCGN для російської мови. У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua.

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис статті з журналу 1-6 авторів). Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «et al.» (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).

У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-129, то в посиланні вказується 123-9.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після УДК.

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:

англомовні: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_ 2013.pdf

References (examples)

Articles

Demchuk MB, Chubka MB, Vronska LV, Hroshovyi TA. [Modern state of creation, production and research of grugs. Message 24. Osmotic system of release and delivery of drugs: design, characterization and classification]. Farmatsevt chasop. 2016;3:84-8. Ukrainian. (for articles not in English, the number of authors 1-6)

Vronska LV, Demyd AYe, Ezhned MA. Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium) for the hydroxycinnamic acids content. Farmatsevt chasop. 2016;2:26-31. (for the article in English, the number of authors 1-6)

Miranda CL,  Stevens JA, Helmrich A, Henderson MC, Rodriguez RJ, Yang YH, et al. Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus) in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 1999;37(4): 271-85. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0278-6915(99)00019-8 [Accessed April 1999] (for an article with 7 or more authors, for which there is the DOI index)

Book

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva SM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. 368 p. Ukrainian.

Conference Publications

Vronska LV, Hroshovyi TA, Demyd AYe. [Researches on the development of white mulberry leaf extract technology]. In: Klishch IM, Hroshovyi TA, Marchyshyn SM, Fira LS, Vronska LV, Beley NM, Demchuk MB, Denys AI, Vons MB editors. Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation; 6th Scientific and Practical Conference with International Participation. 2016 Nov 10-1; Ternopil (Ukraine): Ternopil State Medical University; 2016. p. 96. Ukrainian.

Patent

Yezerska ОІ, Kalynyuk TG, Vronska LV, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Method standardization of chicory roots (Сichorium intybus L.) UA 81912. 2013 Jul 10. Ukrainian.

РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСУ

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

За необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання, після чого рукопис, згідно із зауваженнями рецензентів, автор надсилає його до редакції впродовж двох тижнів. Рукопис, який отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати, і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де необхідно зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі «Інтернет» (наприклад у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Вісник медичних і біологічних досліджень» підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Більш детально про конфіденційність у видавничій етиці (прив’язати до видавничої етики).

Публікація статей платна. Оплату здійснюють після рецензування статті.

Поштова адреса: журнал «Вісник медичних і біологічних досліджень», видавництво Тернопільського національного медичного університету  імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.