передплатний індекс 22869

засновано в 2011 роцi. Наукове видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, біології і фармації, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв, фармацевтів. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, російська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Надсилати для друку статті українською, російською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медицини, біології, фармації.

2. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника закладу й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати науковий ступінь, вчене звання та електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, адресу, телефон і факс автора, з яким можна вести листування та переговори.

3. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм) із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці. Надсилати необхідно два примірники статті.

4. Електронний варіант статті потрібно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

5. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок.

6. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно подавати кожний окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) необхідно надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації треба вказувати номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій слід зазначати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

7. Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), резюме українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, ключові слова (до 8) українською мовою, вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, список літератури, references, ініціали і прізвища авторів російською мовою, повна назва установи російською мовою (великими літерами), назва статті російською мовою (великими літерами), структуроване резюме російською мовою (250–300 слів), ключові слова (до 8) російською мовою, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), структуроване резюме (250–300 слів) англійською мовою, ключові слова (до 8) англійською мовою.

8. Текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) повинен містити такі розділи, як:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

9. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

10. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод їх умертвіння. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведенні експериментів.

11. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

12. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних статтях потрібно цитувати не більше 10 джерел, в оглядах – до 30.

13. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf). Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

• прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

• рік публікації у круглих дужках ( );

• транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках [];

• транслітерована назва джерела (журналу, конференції), назва англійською мовою;

• вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

2. Алгоритм оформлення блоку references:

2.1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначити її переклад англійською мовою у квадратних дужках.

2.2. Транслітерувати описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Російська транслітерація: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport.

2.3. Редагувати список літератури відповідно до стандарту АРА:

– забрати спеціальні позначки в транслітерованому описі (“//”, “/”, “–”);

– після транслітерації подати у квадратних дужках назву статті англійською мовою, а після транслітерації назви джерела поставити тире і вказати назву англійською мовою;

– виправити позначення сторінок (замість 12 s. писати 12 p.);

– додати в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian];

– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати.

Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму система сама згенерує правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва журналу транслітерована – Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia – Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121–135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.

Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.

Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.

Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською мовою]. Місто англійською мовою: Назва видавництва транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi – Title of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити в каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 Міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

14. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

15. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

16. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

17. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.

18. Статті треба надсилати на адресу: Журнал “Медична та клінічна хімія”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. E-mail: journaltdmy@gmail.com.

передплатний індекс 22866

засновано в 1993 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень прикладних та фундаментальних наук, медицини i технiки, дослiджень у галузi мистецтва та мовознавства, розвитку суспiльства та його iсторiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Науково-практичний журнал “Вісник наукових досліджень” видається щоквартально, присвячений питанням систематичного інформування лікарів і науковців про найновіші досягнення у сфері медицини, досвід і перспективи діагностики й лікування та профілактики основних захворювань; висвітлення новітніх даних про етіологію та патогенез і експериментальні дослідження, об’єднання зусиль українських вчених та лікарів у розробці й упровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики. У журналі публікуються оглядові та оригінальні статті, що охоплюють різні галузі медицини (внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, онкологія та експериментальні дослідження тощо), які мають наукове й практичне значення для лікарів усіх спеціальностей. Журнал “Вісник наукових досліджень” представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22866, на сайті журналу (http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/index) і порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал індексується в наукометричних базах:

Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD.

Подаючи текст наукової статті в редакцію журналу “Вісник наукових досліджень”, автор(и) погоджується(ються) передавати авторське(і) право(а) на першу публікацію статті видавцю у випадку, якщо робота приймається до публікації після позитивної рецензії. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, розповсюдження (репринти, фотографії, мікроформи чи будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті. Про це засвідчують особисті підписи автора(ів) у кінці статті.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації на умовах ліцензій Creative Commons Attribution License та The Effect of Open Access.

Редакція журналу “Вісник наукових досліджень” приймає наукові роботи в галузі медицини українською, російською або англійською мовами, що не публікувалися раніше та не подавалися до друку в інші видання, згідно з основними рубриками журналу:

• оглядові статті та лекції;

• оригінальні клінічні та експериментальні дослідження;

• сучасні досягнення і новітні технології діагностики та лікування;

• клінічні випадки і спостереження;

• обмін досвідом.

І. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, ФОРМАТУ, СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СТАТЕЙ

Текст статті потрібно друкувати на стандартному аркуші (формату А4, шрифт Times new Roman – 14 пунктів) через півтора інтервала; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме та ключові слова, не повинен перевищу­вати 10–11 сторінок. Обсяг огляду літератури та лекцій – 18–20, короткого повідомлення та рецензії – 5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках.

Мова статей – українська, російська, англійська.

Текст подавати у форматах *.doc, *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation.

Структура статті:

– індекс УДК;

– ініціали та прізвище автора(ів) українською, російською мовами та в транслітерації;

– назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), трьома мовами – українською, російською, англійською;

– повна офіційна назва установи, де виконувалась робота, місто, країна (у випадку, якщо автор(и) з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2, 3);

– три резюме українською, російською та англійською мовами. Обсяг – 250–300 слів для кожного (1800–2100 знаків із пробілами). У резюме обов’язково повинні бути викладені мета дослідження, основні етапи (вибір об’єктів вивчення чи методи спостереження або аналітичні методи), основні результати (конкретні дані та їх статистична значимість), основні висновки, а також мають бути виділені нові й важливі аспекти дослідження чи спостереження. На початку резюме обов’язково вказується назва статті;

– ключові слова трьома мовами (від 3 до 7 слів чи коротких фраз), що будуть сприяти правильному перехресному індексуванню статті в міжнародних наукометричних базах.

Вступ (сучасний стан та актуальність проблеми, її невирішені аспекти).

Мета дослідження.

Матеріали і методи дослідження (принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл його об’єктів на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного досліджень та методів статистичного аналізу).

Результати досліджень та їх обговорення (результати не повинні повторювати раніше опубліковані дані, рекомендується посилання на попередні публікації автора); медичні терміни наводяться згідно з анатомічною, гістологічною номенклатурою. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відпо­відно до Міжнародної системи одиниць (СІ): терміни – згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, назви хвороб – відповідно до Міжнародної класифікації хвороб. Скорочення слів і словосполучень подаються згідно з ДСТУ 3582-2013 ГОСТ 7.12-93; опис результатів супроводжується таблицями, діаграмами, графіками та мікрофотографіями; в обговоренні отримані результати порівнюються з аналогічними та відмінними результатами інших авторів, пояснюються можливі причини невідповідності результатів.

В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням болю тваринам, метод умертвіння їх або взяття у них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм та устаткування потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

Таблиці (не більше 3-х) повинні мати нумерацію та назву. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

Висновки (подаються нумерованими пунктами, вони випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету дослідження).

Перспективи подальших наукових досліджень – бажано подати останнім абзацом статті.

Список літератури формується двома блоками.

Перший оформляється звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (посилання), який використовується у дисертаційних роботах. Список літературних джерел повинен містити посилання на наукові праці за останні 5 років. В оригінальних статтях цитується не більше 15 джерел, в оглядах — до 40. На кожну вказану в списку літератури наукову роботу має бути посилання в тексті статті. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках.

Другий (References)(для індексації та для аналізу посилань статті в міжнародних наукометричних базах даних) транслітерований латиницею (Офіційна паспортна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. № 55 – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) за вимогами АРА (American Psychological Association 6th edition– http://www.citethisforme.com/guides/apa). З наступними основними відмінностями:

– у другому варіанті списку літератури необхідно вказати всіх (без винятку) авторів процитованого літературного джерела;

– у цьому варіанті списку літератури не слід застосовувати знаки розділення, передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: // (косих рисок) і – (тире). Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

Відомості про авторів та адреса для листування. У кінці статті українською, російською та англійською мовами (в паперовому екземплярі – на окремому аркуші) додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, адреса для листування та номер телефону.

Відповідальність за достовірність інформації й оригінальність наданих матеріалів покладається на автора(ів).

ІІ. ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Весь ілюстративний матеріал має бути описаний та інтерпретований у тексті наукової статті.

Графічний матеріал (рисунки) подається окремими файлами форматів XLS, TIFF, WMF розподільною здатністю 300 dpi B&W.

Рисунки та фотографії (не більше двох) і підписи до них виконуються окремо. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід вказати його номер і назву статті, а в разі необхідності – позначити верх і низ.

Приймаються також напівтонові мікрофотографії (не більше 2-х) у відтінках сірого 300 dpi (256 градацій сірого). Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Підписи до мікрофотографій подаються у форматі .*doc окремим файлом і на окремому аркуші.

Графіки повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, інтервали достовірності, позначення рівня статистичної достовірності та відмінностей між групами.

Таблиці (не більше 3-х) повинні містити стислий заголовок без абревіатур. У підзаголовках колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці виміру та кількість спостережень.

Усі примітки та пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а у підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності статистичних відмінностей під таблицями і графіками потрібно використовувати символи * † ‡ § ¦, пояснюючи їх значення у примітках до таблиць та графіків.

Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

ІІІ. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для публікації у редакцію журналу “Вісник наукових досліджень” надсилаються:

• cупровідний лист керівника на бланку установи або лист керівника, завірений круглою печаткою установи.

• експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію.

• два друкованих екземпляри статті з грифом “до друку” на титульному листі першого. Останній аркуш статті підписують усі автори. Підписами вони підтверджують, що експериментальні та клінічні дослідження були виконані згідно з міжнародними етичними нормами, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення на сайті журналу, індексацію у вітчизняних і міжнародних базах даних та в інших реферативних джерелах. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію від кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.

• електронний варіант статті з ілюстраціями окремими файлами, назви яких повинні містити виключно латинські символи та цифри без пробілів, крапок, ком і дужок. Файл із текстом статті, основним і транслітерованим списком літератури – текст у форматах *.doc, *.rtf.

Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, що відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – перші п’ять слів назви статті.

Окремі файли з кожним рисунком у форматах. Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, який відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – порядковий номер ілюстрації.

Окремим файлом подаються відомості про автора(ів) статті – прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, адреса для листування та номер мобільного телефону.

Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, який відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – перші п’ять слів назви статті.

ІV. РЕЦЕНЗУВАННЯ

Наукові статті анонімно рецензують члени редколегії журналу, його редакційної ради або спеціалісти, залучені з інших країн. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту статті. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті (виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст), що не спотворює її змісту.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті й супровідні матеріали не повертаються і повторно не розглядаються. Відмова прийняття статті для публікації у журналі “Вісник наукових досліджень” не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи і не обов’язково супроводжується роз’ясненням його причин.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом одного року.

Публікація матеріалів у журналі платна. Оплата здійснюється після рецензування статті, про що авторів повідомляють додатково.

Передрук статей можливий лише після письмової згоди редакції та за умов обов’язкового посилання на журнал “Вісник наукових досліджень”.

Редакція журналу “Вісник наукових досліджень”,

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”,

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

E-mail: journaltdmy@gmail.com

Тел. (0352)43-49-56

передплатний індекс 98601

засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень в науцi, освiтi, практицi фармацевтичної галузi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙСтатті у «Фармацевтичному часописі» друкуються українською та англійською мовою. Для публікації приймаються оригінальні статті з різних напрямків фармацевтичної науки; огляди, присвячені вивченню та вирішенню актуальних зав­дань і проблем фармації; статті з історії світової та вітчизняної фармації, які висвітлюють генезис, еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл і видатних особистостей; дискусійні статті; рецензії на статті та нові видання; статті наукової хроніки у фармації; короткі повідомлення. Подання рукопису 1. У друкованому вигляді на адресу редакції надсилаються: – Два примірники рукопису (в тому числі резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури із суцільною нумерацією сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці). Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. – Ліцензійний договір про передачу авторських прав журналу, підписаний всіма авторами на останній сторінці (2 примірники). Договір набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва.

Ліцензійна угода на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas.

– Інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, їх посади, наукові ступені та звання, телефон, місце роботи та поштова адреса організації для всіх авторів англійською, українською та російською мовами, e-mail кожного автора. Слід позначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу «Фармацевтичний часопис»

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Телефон для довідок +38(0352) 43-49-56

e-mail: journaltdmy@gmail.com

2. В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:

– Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад, Sydorenko.doc). Формат файлів для тексту і таб­лиць – документ MS Word (doc, docx або rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід віддавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – tif, gif, jpg, або pdf чи інший сумісний з Word. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.

– Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

– Інформація про авторів, ідентична паперовій версії.

3. Он-лайн подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas.

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати, які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час виконання цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів, необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження потрібно отримати від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі «Матеріали і методи».

Оформлення рукопису

Загальні вимоги до рукописів

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати – 10–20 сторінок, огляду – до 30 сторінок, короткого повідомлення – не менше 5 сторінок. Шрифт тексту – Times New Roman; всі поля – 20 мм; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між рядками – 1,5. Структура рукопису має витримувати таку послідовність:

УДК

НАЗВА СТАТТІ

Ініціали та прізвища автора(ів)

Назва установи, де було виконано роботу

Електронна адреса для листування

Резюме і ключові слова (мовою статті)

Вступ

Матеріали і методи

Результати й обговорення

Висновки

Резюме і ключові слова (двома іншими мовами)

Подяка (за необхідності)

Дані про фінансову підтримку (при наявності такої)

Список літератури

Зміст і структура розділів

Резюме і ключові слова

Резюме (трьома мовами – українською, англійською і російською) має бути структурованим, обсягом 150-300 слів і включати: назву; прізвища та ініціали всіх авторів; назву установи, де було виконано роботу; текст резюме повинен включати: мету роботи, матеріали і методи (тільки називаються), результати й обговорення, висновки.

Ключові слова (до 10 слів).

Вступ. У вступі слід стисло окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету роботи.

Матеріали і методи. Розділ слід подавати так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було б відтворити експерименти. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому разі, якщо вони відрізняються новизною або є цікавими з точки зору цієї роботи. На загальновідомі методи досить дати посилання на публікації. Необхідно вказати назви фірм та країни-виробники реактивів і матеріалів, які було використано в дослідах; вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково застосовані методи знеболювання та евтаназії.

Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не можна дублювати одні й ті ж результати в таблицях і на рисунках. Необхідно також вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або розподіл величин.

Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі СІ. Слід використовувати молярну концентрацію розчинів і наводити її в М, мМ, мкМ тощо, не застосовувати нормальну концентрацію (н.). Якщо концентрацію виражають у відсотках, то необхідно вказати показники маса/маса, маса/об’єм, об’єм/об’єм. Варто також зазначити, які солі використовували для виготовлення розчинів – кристалогідрати чи безводні. У разі застосування реактивів, приготовлених за фармакопейними методиками, слід обов’язково це вказати.

Згідно із сучасною термінологією доцільно використовувати терміни «ензим» (а не «фермент») і «протеїн» (а не «білок»). У разі роботи з ензимами необхідно наводити рекомендовану або їх номенклатурну систематичну назву та шифр, дотримуючись рекомендацій Міжнародної біохімічної спілки (Enzyme Nomenclature. 1992. – Acad. Press. San Diego. California і Supplement (1–6) – в Eur. J. Biochem. (1993–1997, 1999) або електронної версії: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme). Для давно відомих ензимів можна дати назву і шифр згідно з перекладеним виданням «Номенклатура ферментів» / Ред. А. Е. Браунштейн, М., 1979 р. Активність ензимів необхідно визначати за швидкістю каталізованої реакції і виражати в мкмолях перетворюваного субстрату або утворюваного продукту за 1 хв на 1 мг протеїну. Застосовують також ще дві одиниці ензиматичної активності: стандартну одиницю активності U (ІU) і катал (скорочено кат.). Питома активність ензиму звичайно виражається відповідно в мкмолях/хв на 1 мг протеїну або в од. акт./мг, кат/кг (Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс. Справочник биохимика, М.: изд-во «Мир», 1991, 543 с). У всіх випадках строго зазначаються умови проведення реакції, тобто температура, рН, концентрація субстрату.

Описуючи дані, які визначено з використанням методів видимої або УФ-абсорбційної спектроскопії, слід пам’ятати, що вони практично характеризують поглинання. Слід вживати термін «поглинання» – абсорбція (А), але не «екстинкція» і «оптична густина», у випадку ІЧ-спектроскопії варто використовувати термін «пропускання» (Т).

Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, рослини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а в разі повторного згадування найменування роду наводять скорочено однією буквою, за винятком тих випадків, коли родові назви різних організмів починаються на одну й ту ж літеру.

Скорочення слів (абревіатури), крім загальновідомих, у таблицях і в підписах до рисунків наводити не варто (за деяким винятком, в цьому разі – з обов’язковим розшифруванням їх у примітках). Не слід також, окрім загальноприйнятих скорочень, наводити у статті довільно скорочені короткі слова.

Результати й обговорення. У цьому розділі слід уникати прямого словесного повторення результатів таблиць. Необхідно подавати результати дослідження, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, що вивчалося. Отже, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Вони можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, описаними в статті.

Список літератури. Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами у квад­ратних дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити: прізвища авторів статей, повну назву статті, загальноприйняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), ди­сертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Список літератури слід подавати двома окремими блоками: Список літератури і References.

Список літератури – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Зразки оформлення списку посилань для блоку «Список літератури»

статті

Вронська Л. В. Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів / Л. В. Вронська // Фармацевт. часоп. – 2013. – № 4. – С. 47–53. (один автор)

Johnston K. L. Coffee acutely modifies gastrointestinal hormone secretion and glucose tolerance in humans: glycemic effects of chlorogenic acid and caffeine / K. L. Johnston, M. N. Clifford, L. M. Morgan // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. – Iss. 78. – P. 728–733. (два-три автори)

Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевт. часоп. – 2016. – № 3. – С. 84–88. (більше трьох авторів)

книга

Математичне планування експерименту в фармації / [Грошовий Т. А., Марценюк В. П., Кучеренко Л. І. та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – 409 с. (п’ять і більше авторів)

складові частини матеріалів конференції

Вронська Л. В. Дослідження з розробки технології екстракту листя шовковиці білої / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали 6 наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 96.

патент

Пат. 81912 Україна, МПК A61K 36/28 (2006.01). Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) / Єзерська О. І., Калинюк Т. Г., Вронська Л. В.; заявник і патентовл. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – заяв. 14.02.2013; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13.

References. References – той самий порядок згадування і перелік джерел, але для зручної та швидкої обробки Вашої роботи в реферативних базах цей список літератури слід подавати у форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Для кириличних джерел прізвища авторів і назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації, а назви статей необхідно подавати у перекладі англійською і перекладену назву давати у квадратних дужках. Публікації англійською мовою подаються мовою оригіналу відповідно до вимог Vancouver Style.

Транслітерація прізвищ і назв журналів здійснюється залежно від мови оригіналу джерела і відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або згідно з вимогами системи BGN/HCGN для російської мови. У нагоді стане офіційний трансліт он-лайн http://translit.kh.ua.

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис статті з журналу 1–6 авторів). Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «et al.» (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).

У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123–129, то в посиланні вказується 123-9.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:

англомовні: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (NLM Catalog)

україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf (ДСТУ 3582:2013).

Зразки оформлення списку посилань для блоку «References»

статті

1. Demchuk MB, Chubka MB, Vrons’ka LV, Groshovy’j TA. [Modern state of creation, production and research of grugs. Message 24. Osmotic system of release and delivery of drugs: design, characterization and classification]. Farmacevt chasop. 2016;3: 84-8. Ukrainian. (для статті українською мовою, число авторів 1-6)

2. Vronska LV, Demyd AYe, Ezhned MA. Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium) for the hydroxycinnamic acids content. Farmacevt chasop. 2016;2: 26-31. (для статті англійською мовою, число авторів 1-6)

3. Miranda CL, Stevens JA, Helmrich A, Henderson MC, Rodriguez RJ, Yang YH, et al. Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus) in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 1999;37(4): 271-285. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0278-6915(99)00019-8 [Accessed April 1999] (для статті з числом авторів 7 і більше, для якої є індекс DОІ)

книга

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

складові частини матеріалів конференції

Vronska LV, Hroshovyi TA, Demyd AYe. Researches on the development of white mulberry leaf extract technology. In: Klishch IM, Hroshovyi TA, Marchyshyn SM, Fira LS, Vronska LV, Beley NM, Demchuk MB, Denys AI, Vons MB editors. Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation: Proceedings of the 6th International Research and Training Conference Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation, 2016 Nov 10-1; Ternopil. Ternopil: Ternopil State Medical University; 2016. p. 96. Ukrainian.

патент

Yezerska ОІ, Kalynyuk TG, Vronska LV, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Method standardization of chicory roots (Сichorium intybus L.) UA 81912 (Patent) 2013 Jul 10. Ukrainian.

Рецензування рукопису

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після доопрацювання рукопису згідно із зауваженнями рецензентів автор надсилає його до редакції протягом одного місяця. Рукопис, який отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати, і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!


передплатний індекс 49257

засновано в 2007 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙПрограмними цілями науково-практичного журналу «Медична інформатика та інженерія» є інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного і біологічного профілю та громадськості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі.Журнал «Медична інформатика та інженерія» приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, які містять оригінальні матеріали досліджень, що стосуються наступних тем:

1. Інформатизація системи охорони здоров’я.

2. Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.

3. Інформаційні технології системних досліджень в медицині та біології.

4. Проблеми управління в медичних та біологічних системах.

5. Госпітальні інформаційні системи.

6. Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих.

7. Телемедичні технології.

8. Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.

9. Доказова медицина.

10. Медична інженерія та електроніка.

11. Інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу медичної та біологічної інформації.

12. Отримання та аналіз медичних і біологічних зображень і сигналів.

13. Комп’ютерна діагностика захворювань і комп’ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу.

14. Розробка та використання біометричних методів.

15. Структуризація знань, бази знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження знань.

16. Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті. Засоби самоосвіти.

17. Теорія та практика дистанційної освіти.

18. Проблеми побудови «суспільства знань».

19. Інформатика, суспільство та національна безпека.

20. Тенденції розвитку медичної та біологічної інформатики та інженерії.

За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної інформатики та інженерії, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Веб-сторінка журналу на порталі Наукова періодика України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Mii/index.html

Включення до переліку фахових видань ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 27.05.2009, протокол № 1-05/2, Бюлетень ВАК України № 8, 2009, с. 12.

Вимоги щодо підготовки рукопису

Рукописи повинні надсилатися в двох примірниках українською, російською чи англійською мовою і супроводжуватися файлами тексту (*.rtf або *.doc) та малюнків (*.jрg або *.tif) на диску. Електронна та паперова версії статті мають бути ідентичними. Електронна копія може бути надіслана також електронною поштою.

Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок.

До рукопису необхідно додати: (а) супровідний лист від керівника закладу (підрозділу), в якому виконувалася робота з рекомендацією до друку та (б) експертний висновок, завірений печаткою, щодо можливості відкритої публікації матеріалів дослідження. За відсутності експертного висновку всю відповідальність за подану інформацію несуть автори. Вартість видавничих послуг відшкодовують автори. Всі автори мають поставити підписи на першій сторінці статті.

Статті, які містять оригінальні матеріали досліджень, мають бути структуровані відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., оформлені з врахуванням рекомендацій ВАК України щодо публікації матеріалів дисертацій та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Усі одиниці фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”; у разі обґрунтованого використання несистемних одиниць вимірювання слід представити приклад їх переводу в систему СІ. Медична термінологія має відповідати Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10). Назви фірм, приладів, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

Титульний аркуш:

УДК – у верхньому лівому куті.

Назва статті (по центру, жирно, кегль – 16). У назві статті не допускається використання скорочень.

Прізвище (-а) та ініціали автора (-ів) (по центру).

Повна назва установи.

Анотація: до 200 слів.

Ключові слова: до восьми слів.

Основна частина статті містить наступні розділи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження. Матеріал і методи дослідження (викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень з тваринами слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок). Результати й обговорення (викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведеним іншими авторами). Висновки. Перспективи подальших досліджень (подається бачення автором перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі). Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках).

Весь текст повинен бути надрукований через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль – 14, з одного боку листа на білому папері формату A4 (1800–2000 друкованих знаків на сторінці). Поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2,5 см. Текст набирати в одну колонку. Прийнятні формати текстового файлу: MS Word (rtf, doc).

Підзаголовки повинні бути надруковані прописними літерами, жирно.

Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.

Список літератури повинен формуватися послідовно, в порядку появи посилання в тексті статті. Для оформлення посилань слід використовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, що набув чинності 1 липня 2007 року.

Рисунки – шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркуші. На зворотній стороні слід вказати номер рисунка, прізвище першого автора, підпис до рисунка (скорочено) та відмітки “Верх”, “Низ”. Усі рисунки повинні бути пронумеровані в порядку їх появи в тексті. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Одиниці виміру на осях графіків повинні бути позначені після коми без дужок. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка. Прийнятні графічні формати для рисунків: TІF, JPEG. Рисунки, створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.

Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті.

Фотографії повинні надаватися у вигляді оригінальних контрастних відбитків. У підписах до мікрофотографій треба вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.

Таблиці повинні бути представлені на окремих аркушах, вони повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft Ехсеl.

Підписи до рисунків і таблиць повинні бути надруковані в рукописі після списку літератури на окремому аркуші.

Розширена анотація до статті подається двома мовами (наприклад, якщо основний текст статті написаний українською мовою, то дві розширені анотації подаються російською та англійською); обсяг – до 1 сторінки; містить: (а) назву статті, (б) прізвища та ініціали авторів, (в) електронні адреси авторів, (г) повну назву установи, (д) реферат статті до 400 слів, (є) ключові слова.

Крім цього, окремим електронним файлом потрібно надсилати розширене англійськомовне резюме об’ємом до 2 сторінок. Його структура має повністю відповідати структурі статті зі всіма її елементами (для розміщення на сайті журналу).

Інформація про авторів – подається на окремому аркуші і містить наступні відомості про кожного: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефон, факс і електронна пошта. Прізвище автора, з яким слід вести листування, має бути підкреслено.

Статті, оформлені без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією. Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки; за погодженням з авторами усувати зайві ілюстрації та скорочувати текст.

Рукописи направляти за адресою:

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Редакція журналу «Медична інформатика та інженерія» (кафедра медичної інформатики)

Електронна пошта: k-minf05@nmapo.edu.ua; mijournal@nmapo.edu.ua.

Публікація статей платна. Для очних аспірантів знижка 50 %.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення про позитивне рішення щодо публікації статті.

Інформацію про реквізити, за якими слід здійснювати оплату, можна отримати за телефоном (0352) 43 49 56.

Призначення платежу: За друкування статті (П.І.П. автора вказувати обов’язково).

Квитанції про оплату надсилати на адресу:

Видавництво „Укрмедкнига”,

майдан Волi, 1, м. Тернопiль, 46001, тел.: (+380 352) 434956, факс: (+380 352) 528009.


передплатний індекс 9789

засновано в 2003 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових наукових досягнень в галузi експериментальної i клiнiчної медицини. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙЗ 2017 р. змінюються вимоги до оформлення статейЖурнал виходить 4 рази на рік!Можливий друк українською, російською та англійською мовами1. На сторінках журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» висвітлюються огляди літератури та лекції (в розділі «Огляд літератури»), нові, не опубліковані раніше наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини (в розділі «Оригінальні дослідження»), висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики (в розділі «Погляд на проблему»). У рубриці «Події, хроніка, дати» друкується інформація про цікаві, з погляду автора, наукові явища, матеріали науково-практичних конференцій, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам’яті медиків.2. Стаття повинна мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів, а також інформація про кожного з них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням службової адреси, телефону, факсу, також обов’язково необхідно вказати контактну електронну адресу кожного автора. 3. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме повинен бути не менше 5 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – до 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок, замітки з практики – 3 сторінки.4. Статтю треба друкувати українською, російською або англійською мовою на одній стороні аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Надсилати необхідно 2 видрукувані примірники статті з печатками та супровідними документами на поштову адресу редакції журналу. Електронний варіант статті необхідно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/index).

Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки слід створювати у Місгоsoft ЕхсеІ. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті.

Для набору формул потрібно використовувати редактор формул Microsoft Equation.

5. Статті мають бути написані з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:

УДК

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)

ініціали і прізвища авторів (трьома мовами)

повна назва установи (трьома мовами)

Резюме українською, російською, англійською мовами (250–300 слів кожне) повинні бути структурованими і містити назву роботи, прізвища та ініціали авторів, назву закладу, вступ, мету, матеріали та методи, результати досліджень та висновки.

Ключові слова українською, російською, англійською мовами (до 8 слів).

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).

Мета дослідження.

Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).

Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).

Висновки.

Перспективи подальших досліджень. (Подання авторського бачення перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі).

Список використаної літератури (друкується в порядку згадування джерел) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (REFERENCES) у разі наявності україномовних і російськомовних джерел.

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі

ЛІТЕРАТУРА

джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.

Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % на кожного зі співавторів.

Вимоги до списку літератури англійською мовою (REFERENCES)

Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, додаючи в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

Список літератури повинен бути оформлений згідно зі стандартом APA, див. посилання:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог системи BGN/HCGN (для російської мови).

Доцільно використовувати офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua

6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

У тексті загальноприйняті, а також ті, що часто зустрічаються терміни, слід подавати абревіатурою (перший раз обов’язково розшифровувати).

7. Етичні питання. Стаття не може містити відомості, що стосуються персональних даних пацієнтів, якщо вони не дали своєї усвідомленої згоди у письмовій формі, що має бути вказано авторами. У статтях щодо досліджень, проведених на людях, які передбачають певний ризик, слід чітко вказати, чи було дотримано вимог Гельсінської декларації (див. Декларацію Всесвітньої Гельсінської медичної асоціації: етичні принципи медичних досліджень за участю людини. JAMA 2000; 284 (23): 3043-3045), які були прийняті компетентним комітетом з етики. Крім того, публікації щодо експериментів на тваринах повинні містити заяву про те, що дослідження було дозволено цим комітетом. Інформація про це має бути наявна у розділі «Матеріали і методи» статті.

8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. Пріоритетне право на друк мають публікації передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.

11. До уваги авторів! Автори несуть персональну відповідальність за зміст статті, відповідність вказаним вимогам, коректну статистичну обробку даних. Всі статті проходять перевірку на плагіат спеціалізованими електронними програмами.

12. Редакція видання не несе відповідальності за повторну публікацію статті повністю або частково в інших виданнях в Україні або за кордоном без попередньої згоди.

13. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюється DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті (для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг її авторів. Наявність індексу DOI в кожної статті та в кожному номері журналу сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

14. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

15. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції:

Редакція журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», видавництво ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.

Контактний телефон редакції (0352) 43-49-56.


передплатний індекс 22868

засновано в 1994 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування лiкарiв i науковцiв про досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених i лiкарiв у розробцi та впровадженнi нових методiв дiагностики, лiкування та профiлактики iнфекцiйних хвороб, сприяння спiвпрацi вiтчизняних медикiв з зарубiжними колегами. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою.

2. Статтю треба готувати українською чи англійською мовою на одному боці аркуша формату А4(210×297 мм), через 1 інтервал, кегль 12, шрифт Times New Roman. Робота публікуватиметься лише за умови надсилання її електронного варіанту у форматі DOC чи RTF (Microsoft Word за стандартом IBM). Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати у єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF чи JPG. Графіки і діаграми готувати тільки у чорно-білому варіанті.

3. У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладів або організацій, де вона виконана; а наприкінці статті українською та англійською мовами подаються дані про авторів: прізвище, ім'я і по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти (публікуються в журналі), адреса для листування і номер телефону.

4. Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою: вступ, пацієнти (матеріали) і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.

5. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).

6. Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

7. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних статтях цитують не більше 10 джерел, в оглядах – до 30.

Необхідно готувати два варіанти списку літератури. Перший варіант оформляється звичайним способом, згідно з ДСТУ ДЕСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf).

Другий варіант готують за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ДЕСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

Оформлення блоку REFERENCES

1) структура бібліографічного посилання на кириличні джерела в References:

· ПІБ авторів (транслітерація);

· транслітерована назва публікації, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];

· транслітерована назва джерела, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];

· вихідні дані англійською мовою.

2) алгоритм оформлення блоку References:

2.1) копіюємо ПОВНІСТЮ список джерел до блоку References, залишаючи описи латиницею без змін;

2.2) транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація:

(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php)

Російська транслітерація:

(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)

2.3) перекладаємо описи кириличних джерел (заголовок статті та назву джерела) англійською мовою;

2.4) редагуємо отримане посилання відповідно до стандарту АРА:

- прибираємо спеціальні позначки в транслітерованому описі («//», «/», «-« , « ; », « : »);

- у квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті та назву джерела англійською мовою;

- розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою;

- виправляємо позначення сторінок (замість 12 s. пишемо 12 p.);

- додаємо в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian].

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих в запропоновану форму, система сама згенерує вам правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття у часопису:

ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 124–127. [in Ukrainian].

Книга:

ПІБ автора, назва книги та назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації:

Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерація її назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

До прикладу:

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.

8. До усіх статей додаються україно- та англомовні резюме з ключовими словами (не менше 3 і не більше 8). Структура резюме тотожна структурі статті: мета, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки.Резюме повинні бути компактними (об’єм від 250 до 350 слів – не більше 2500 знаків). Англомовне резюме повинно включати ще й назву роботи, ініціали та прізвища авторів, а також назву закладів або організацій, де вони працюють.

9. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Редакція без узгодження з авторами виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст. Роботи з великою кількістю змістових недоречностей, граматичних помилок, неякісним англійським перекладом, а також ті, які не відповідають усім перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. Передусім друкуються роботи передплатників журналу, а також статті, що замовлені редакцією, рецензії, дописи про ювілеї та події з наукового життя.

10. Статті надсилати за такою адресою: http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/index. Пройшовши процедуру реєстрації (кнопка «зареєструватися»), Ви зможете отримувати оперативну інформацію про стан надісланих статей, електронну версію видання з опублікованою роботою, а також мати доступ до архіву номерів журналу.

передплатний індекс 21885

засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi проблеми в галузі медичної освіти, шляхи її вдосконалення та досвід з організації навчальної роботи у вищих медичних навчальних закладах, публiкацiю статей науковцiв, викладачів, практичних лiкарiв. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська та англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙЗагальні вимоги

1. Статтю треба друкувати українською або англійською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Електронний варіант статті у форматі *.doc або *.rtf необхідно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

2. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF або CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні потрібно забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі.

3. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

4. Діаграми, графіки варто створювати у Місrоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати у тексті статті.

5. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

6. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, оглядової статті – 12 сторінок, повідомлення, рецензії – 5 сторінок.

7. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування та переговори.

8. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

9. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

11. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

12. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюють DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті (для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг її авторів. Наявність індексу DOI в кожній статті та в кожному номері журналу зокрема сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

13. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

14. Паперовий варіант статті та квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції:

Редакція журналу “Медична освіта”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна.

Контактний телефон редакції: (0352) 43-49-56. E-mail: journaltdmy@gmail.com.

Структура статті

1. Складові елементи статті слід розташовувати в такому порядку:

УДК

Ініціали і прізвища авторів

Повна назва установи, місто

Назва роботи (великими літерами)

Ініціали і прізвища авторів англійською мовою

Повна назва установи, місто англійською мовою

Назва роботи (великими літерами) англійською мовою

Резюме (українською та англійською мовами), обсяг якого повинен становити не більше 250 слів (1500 знаків), приблизно 0,5 сторінки. Резюме має бути структурованим і містити мету дослідження, матеріали та методи дослідження, результати й обговорення, соціальні наслідки (якщо є), оригінальність та висновки.

Ключові слова українською та англійською мовами (не менше 3 та не більше 8 слів).

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота)

Мета дослідження

Матеріали та методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок)

Результати й обговорення. (Викладення основного фактичного матеріалу, повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами)

Висновки.

Перспективи подальших досліджень. (Подання бачення автором перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі)

Список літератури (друкування в порядку згадування у тексті статті джерел у квадратних дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (references).

2. Вищеописана структура статті має бути як в електронній, так і друкованій версіях публікації. Друкована та електронна версії повинні бути абсолютно ідентичними.

Вимоги до оформлення списку літератури

1. Джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

2. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них Ваших робіт може бути не більше 3.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (REFERENCES)

1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, структурувати так:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках;

– транслітерована назва публікації, назва англійською мовою в квадратних дужках;

– транслітерована назва джерела (журналу, конференції), через тире назва англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

2. Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови).

3. Доцільно використовувати системи автоматичної транслітерації:

– http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (українська транслітерація);

– http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (російська транслітерація).

4. Список літератури подається в APA Style (розроблений “Manual of the American Psychological Association”, 6th ed. (Washington, DC: APA, 2010)). Наприклад:

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор – Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори – Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Більше семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., …Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Правила оформлення списку літератури за APA Style можна знайти на сайті https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/.

Приклади оформлення джерел літератури також можна знайти за посиланнями:

http://ukraine.velesava.com/?p=255;

http://yakwiki.ru/osvita-ta-komunikacii/8587-jak-napisati-bibliografichnij-spisok-v-apa-stili.html.


передплатний індекс 89562

засновано в 2010 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень у науцi, освiтi та практичнiй стоматологiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (не менше 6 сторiнок) українською, англійською та російською мовами, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.

Рукописи надсилають у друкованому вигляді на адресу редакції в двох примірниках (у тому числі резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури), зі суцільною нумерацією сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці. Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції.

Інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання, телефон, місце роботи та поштова адреса організації українською, англійською та російською мовами, e-mail кожного автора. Слід призначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу «Клінічна стоматологія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,

Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Тел. (0352) 43-49-56

e-mail: journaltdmy@gmail.com

В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:

• Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад Sydorenko.*doc). Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (.*doc або .*rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – TIF, GIF, JPG або PDF. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подавати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.

• Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор(и) рукопису зобов’язаний(і) надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

• Інформація про авторів повинна відповідати паперовій версії.

Подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat он-лайн.

2. Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua

та надіслати електронний варiант статтi в форматах *.doc, *. rtf у журнал «Клінічна стоматологія» для її подальшого редагування. Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, розмiр шрифту 14,

iнтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. У статтях повинна застосовува­тись система одиниць СI.

3. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi Word 6.0, 7.0 по тексту статтi та оформленi наступним чином:

Таблиця 1. Назва таблицi по центру сторiнки.

4. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi й окремо поданi у форматах JPG, TIF та оформленi таким чином:

Рис. 1. Пiдпис до рисунка по центру сторінки.

5. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi й вони повиннi бути виконанi в програмах, вбудованих у Word, чи редакторах, сумiсних з ним.

6. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних дужках.

7. Статтю викладати за наступною схемою:

• УДК;

• Назва статтi українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Електронна адреса для листування;

• Ключовi слова (українською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (українською мовою).

• Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт;

• Ініціали та прiзвище(а) автора(iв) росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Ключовi слова (росiйською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (росiйською мовою).

• Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);

• Ключовi слова (англiйською мовою);

• Місце роботи: назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);

• Структуроване резюме (англiйською мовою).

Вступ (з абзацу). У вступi слiд в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.

Матеріали і методи дослiдження (з абзацу). У даному роздiлi слiд дати характеристику методам, які використовуютьу дослiдженні. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методики випробувань.

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, правилами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).

Усі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати, які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів, необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження повинно бути отримане від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі «Матеріали і методи».

Результати досліджень та їх обговорення (з абзацу). В цьому роздiлi слiд подавати результати дослiджень, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, проаналiзувати отримані залежності у свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.

Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами в квадратних дужках) і подають у кінці статті. В джерелах літератури необхідно наводити: прізвища авторів статей, повну назву статті, загальноприйняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Список літератури потрібно подавати двома окремими блоками: Література і References.

Література – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Блок References подається вiдповiдно до вимог APA (American Psychological Association) style.

Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Також див.: APA Citation Style https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті автоматичного формування посилань он-лайн:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (“) та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття у часопису

Прізвище, ім’я, по батькові автора; назва статті й журналу транслітеруються і виділяються курсивом, назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номери тому і випуску.

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5). 124–127. [in Ukrainian].

Книга

Прізвище, ім’я, по батькові автора, назви книги та видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи або транслітерація її назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (праці) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали ІІ Міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

8. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.

9. Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкують статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.

10. Рецензування рукопису

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після цього, згідно із зауваженнями рецензентів, автор надсилає його до редакції протягом одного місяця. Рукопис, що отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений із рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстаний варіант, який треба терміново вичитати і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

11. Публiкацiя статей платна. Оплату здiйснюють пiсля рецензування статтi.

12. Електронний варiант статтi необхiдно надсилати у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua у журнал «Клінічна стоматологія».

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!


передплатний індекс 22867

засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення питань державної полiтики охорони здоров'я населення, проблем здорового способу життя, публiкацiя матерiалiв щодо нормативного, правового, кадрового забезпечення системи охорони здоров'я. Виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Журнал належить до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (розділ “Медичні науки”) ДАК України

Тематична спрямованість журналу: питання державної політики охорони здоров’я; теоретичні основи охорони здоров’я; концептуальні основи реформування галузі; питання профілактики в охороні здоров’я; медико-демографічні та медико-соціологічні дослідження; вивчення та прогнозування здоров’я населення, розробка моделей управління здоров’ям; медичні проблеми здорового способу життя; організація охорони здоров’я населення; питання управління охороною здоров’я; економіка охорони здоров’я, страхова медицина; нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи охорони здоров’я; сучасні медичні технології; проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти; організація санітарно-епідеміологічної служби; комплексна інформація системи охорони здоров’я, її правове, інформаційне, програмне і технічне забезпечення; організація наукових досліджень у системі охорони здоров’я та впровадження нововведень; питання історії медицини, медичної етики та деонтології; проблеми організації наукової медичної інформації; організація охорони здоров’я та управління нею в екстремальних умовах; міжнародний досвід з організації охорони здоров’я; міжнародне спів­робітництво з питань охорони здоров’я тощо.

До редакції (за адресою: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3) подаються роботи, що раніше ніде не друкувалися, не направлялися для опублікування в інші друковані видання, не мають інформації, що становить державну таємницю: оригінальні статті, огляди літератури, короткі повідомлення, рецензії, реферати, інформація про роботу з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів, а також рекламний матеріал.

Правила подання матеріалу для опублікування:

Матеріал має супроводжуватись офіційним направленням від установи, в якій він був виконаний, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, експертним висновком (внутрішньою рецензією установи) та гарантійним листом про оплату із розрахунку 140 у.о. за один авторський аркуш (40 000 знаків), оплата за публікацію здійснюється установою або автором. Якщо матеріал не має гарантійного листа, він не розглядається, автору не повертається, а передається на розгляд лише після погашення заборгованості.

На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), посада, науковий ступінь, поштова та електронна адреси, номери телефонів (службовий, мобільний).

Авторський текстовий оригінал має складатися з трьох примірників українською мовою та одного англійською мовою:

· тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, реферату, не більше ніж 8 с., оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше ніж 12 с., коротких повідомлень, рецензій – не більше ніж 7 с.);

· списку літератури (якщо в статті є посилання, не більше ніж 20 літературних джерел, в оглядах – не більше ніж 50);

· таблиць;

· рисунків (не більше ніж 4) і підписів до них;

· рефератів російською, українською та англійською мовами. Текст реферату усіма мовами повинен обов’язково містити назву статті, авторів, установу, мету, матеріали і методи, результати, висновки, ключові слова; обсяг реферату становить не більше 175 слів (включно з прізвищем автора та назвою статті і установи, у якій працює автор).

Статті набираються на комп’ютері, зберігаються у форматі rtf і подаються у роздрукованому вигляді та на електронному носії/електронною поштою (s.nauka@ukr.net).

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, місто в дужках, назва статті, назва установи, де працюють автори.

Список літератури подається відразу під текстом. Автори згадуються за абеткою – спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опубліковані російською чи українською мовою, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опубліковані іноземною мовою. Всі джерела повинні бути пронумеровані та мати не більше ніж 5-річну давність. Посилання в тексті позначаються цифрами у квадратних дужках, мають відповідати нумерації у списку літератури. Оформлення бібліографії здійснюється за новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ 7.1:2006. Скорочення слів і їх поєднань наводять згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

Текст реферату слід друкувати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, додержуючись таких розмірів берегів (полів): верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) мають бути в чорно-білій гаммі, будуються в тих самих програмах, що і текстовий файл, та подаються разом із текстовим файлом. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Таблиці і рисунки вміщують у текст статті зразу після першого посилання на них. У підписі до рисунка наводять його назву, пояснення усіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їх заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, мають точно відповідати наведеним у тексті. Формули створюються у редакторі формул Microsoft Equation 3.0.

Позначки різних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни – згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань – за Міжнародною класифікацією хвороб Х перегляду, лікарські засоби – за Державною Фармакопеєю (Х, ХІ). Назви фірм і апаратів слід наводити в оригінальній транскрипції. Скорочення у тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатура розшифровується після першого згадування і далі по тексту залишається незмінною.

Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в опублікуванні матеріалів може бути без пояснення причини і не вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної значущості роботи.

Придбати журнал Ви зможете за передплатою та вроздріб. Вартість передплати за один номер для юридичних та фізичних осіб становить 77,80 грн. З приводу придбання звертатися за тел.: (0352) 52-80-09.

Редакційна рада

передплатний індекс 22610

засновано в 1998 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙПри підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендацією до друку, висновком експертної комісії, підписом наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання кожного автора, його адресу (електронну кожного автора), телефон та факс автора, з яким можна вести листування і переговори.

2. Текст статті треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 через 1,5 інтервалу; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної, експериментальної статті, погляду на проблему, статті з досвіду роботи, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10–12 сторінок, обсяг огляду літератури – 12–15 сторінок, короткого повідомлення та рецензії – 3–5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках. Мова статей – українська, російська, англійська.

3. Електронний варіант статті (у форматах doc, docx, rtf) потрібно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http:// ojs.tdmu.edu.ua).

4.Статті треба писати за такою схемою: а) індекс УДК; б) прізвище та ініціали авторів українською, англійською та російською мовами; в) назва установи, з якої виходить робота, українською, англійською та російською мовами; г) назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), українською, англійською та російською мовами;

ґ) три структурованих резюме обсягом 250–300 слів для кожного (1800–2100 знаків із пробілами) українською, англійською та російською мовами, які повинні містити такі елементи: мета роботи, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення;

д) ключові слова (від 3 до 8 слів) українською, англійською та російською мовами;

е) текст статті (оригінальні, експериментальні дослідження; з досвіду роботи; погляд на проблему) має бути побудований таким чином:

– постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– мета роботи (постановка завдання);

– матеріали і методи – принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл об’єктів його на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного досліджень та методів статистичного аналізу;

– результати досліджень та їх обговорення – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки – подаються нумерованими пунктами, випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету роботи;

– перспективи подальших досліджень – подаються за потреби, останнім абзацом статті, обсягом до трьох речень.

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

5. Увесь ілюстративний матеріал (таблиці, діаграми, графіки, фотографії) має бути описаний та інтерпретований у тексті наукової статті. Графічний матеріал (рисунки) подається окремими файлами. Формат файлів для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Рисунки та фотографії виконуються окремо. На звороті кожного рисунка простим олівцем потрібно вказати його номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Таблиці та рисунки повинні мати підписи і власну нумерацію, крім того, необхідно зробити посилання на них у круглих дужках у тексті статті. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”, терміни – з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб. Назви фірм, реактивів і апаратів треба наводити в оригінальній транскрипції.

7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин.

8. У тексті статті при посиланні на публікацію треба зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

9. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних, експериментальних, статтях з досвіду роботи цитують не більше 10 джерел, в оглядах – до 30.

10. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf). Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

· прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

· рік публікації у круглих дужках ( );

· транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках [];

· транслітерована назва джерела (журналу, конференції), назва англійською мовою;

· вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

2. Алгоритм оформлення блоку references:

2.1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначити її переклад англійською мовою у квадратних дужках.

2.2. Транслітерувати описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

· українська транслітерація: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

· російська транслітерація: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport.

2.3. Редагувати список літератури відповідно до стандарту АРА:

– забрати спеціальні позначки в транслітерованому описі (“//”, “/”, “–”);

– після транслітерації подати у квадратних дужках назву статті англійською мовою, а після транслітерації назви джерела поставити тире і вказати назву англійською мовою;

– виправити позначення сторінок (замість 12 s. писати 12 p.);

– додати в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian];

– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати.

Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму система сама згенерує правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва журналу транслітерована – Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia – Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121–135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.

Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.

Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.

Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською мовою]. Місто англійською мовою: Назва видавництва транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi – Title of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити в каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 Міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

11. Редакція виправляє термінологічні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

12. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

13. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

14. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.

15. Статті треба надсилати на адресу: Журнал “Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. E-mail: journaltdmy@gmail.com.


передплатний індекс 89563

засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в медсестринськiй освiтi та практицi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙПри підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна містити дані про посаду, науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування і переговори.

2. Надсилати необхідно 2 примірники статті, надруковані на стандартному аркуші формату А4, шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригінальної статті, виключно рисунки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 8–10 сторінок, обсяг огляду літератури 12 сторінок машинопису, короткого повідомлення – 3–5 сторінок. Електронний варіант статті необхідно надсилати у форматах *.doc, *. rtf, *. docx. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СІ.

3. Таблиці повинні бути надруковані в текстовому редакторі Word по тексту статті та оформлені таким чином:

Таблиця 1. Назва таблиці.

4. Рисунки мають бути встановленими у текст статті й окремо подані у форматах JPG, TIF та оформлені таким чином:

Рис. 1. Підпис до рисунка.

5. При посиланні на публікацію її номер, згідно зі списком літератури, слід вказати у квадратних дужках.

6. Статтю викладати за такою схемою:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, напівжирний шрифт) українською мовою.

Ініціали та прізвища авторів (напівжирний шрифт) українською мовою.

Назва установи, місто (курсив, напівжирний шрифт) українською мовою.

Резюме українською мовою.

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, напівжирний шрифт) англійською мовою.

Ініціали та прізвища авторів (напівжирний шрифт) англійською мовою.

Назва установи, місто (курсив, напівжирний шрифт) англійською мовою.

Резюме англійською мовою.

Вступ (з абзацу). У вступі слід у загальному вигляді окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету і завдання роботи.

Основна частина (з абзацу).

Висновки (з абзацу).

Список літератури. Список літератури подається в порядку цитування та відповідно до вимог, наведених у Бюлетені ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:

– статті:

1. Литвинюк В. В. Негативний вплив хімічних чинників на медичну сестру в умовах лікувального закладу та заходи щодо їх профілактики / В. В. Литвинюк // Медсестринство. – 2015. – № 4. – С. 27–30. (1 автор)

2. Ястремська С. О. Роль медичних сестер у паліативній (хоспісній) допомозі / С. О. Ястремська, О. С. Усинська // Медсестринство. – 2011. – № 3. – С. 4–7. (2 автори)

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. (3 автори)

4. Пролонгатори ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 25–29. (більше 3 авторів)

– дисертації:

5. Бухальська С. Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. Є. Бухальська. – Київ, 2013. – 319 с.

– автореферати дисертацій:

6. Головкін В. В. Біофармацевтичне обгрунтування складу, технології та дослідження м’яких інтравагінальних лікарських форм з мефенаміну натрієвою сіллю та мебетізолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкін. – Львів, 1997. – 18 с.

– авторські свідоцтва:

7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29–08 ; заявл. 01.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.

– патенти:

8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П. ; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.

– книги:

9. Касевич Н. М. Медсестринська етика і деонтологія : підручник / Н. М. Касевич. – К. : Медицина, 2009. – 200 с. (1 автор)

10. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. (2 автори)

11. Пасєчко Н. В. Основи сестринської справи / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, П. Є. Мазур. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 554 с. (3 автори)

12. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипо­рук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)

13. Практичне медсестринство : навч. посіб. / [Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.] ; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 432 с. (5 і більше авторів)

– матеріали конференцій, з’їздів:

14. Бабенко Т. П. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 листоп. 2012 р.). – Житомир, 2012. – 268 с.

7. Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.

8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Насамперед друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

9. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

10. Статті надсилати на адресу: редакція журналу «Медсестринство», видавництво ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.

Тел.: (0352) 43-49-56. E-mail: journaltdmy@gmail.com, yastremska@tdmu.edu.ua

Студентський науковий вісник

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При пiдготовцi матерiалiв до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку, висновок експертної комiсiї, пiдпис наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою. Пiд текстом обов’язковi пiдписи всiх авторiв із зазначенням, що дана робота ранiше не подавалась до друку в iншi видавництва. Окремо необхiдно вказати iм’я, по батьковi, посаду, адресу, телефон, адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

2. Статтю в журнал подають після обробки результатів у відділі системних статистичних досліджень, про що повинно бути вказано в публікації (програмний продукт, що використовувався, та номер його ліцензії).

Текст статтi треба друкувати з одного боку на стандартному аркушi (формату А4) через 1,5 iнтервалу (28–30 рядкiв на сторiнцi), шрифт «Times New Roman», розмiр шрифту 14. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригiнальної статтi, включно рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 8–10 сторiнок, обсяг огляду лiтератури – 12 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення – 3–5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.

3. Текст статтi подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

4. Статтю викладати за такою схемою:

УДК

Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто українською мовою.

НАЗВА СТАТТI українською мовою.

Резюме українською мовою.

Ключовi слова українською мовою.

Вступ. У вступi необхідно в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше невирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.

Матерiали i методи. (Викладення об’єкта дослiдження та методик, опис яких повинен бути достат­нiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з обґрунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок).

Результати дослідження та їх обговорення. (Викладається основний фактичний матерiал, про­во­диться повне обґрунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами).

Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

Список лiтератури (вiдповiдно до вимог «Бюлетень ВАК» № 5, 2009 р.).

Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто росiйською мовою.

НАЗВА СТАТТI росiйською мовою.

Резюме росiйською мовою.

Ключовi слова росiйською мовою.

Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою.

Науковий керівник, назва установи, мiсто англiйською мовою.

НАЗВА СТАТТI англiйською мовою.

Резюме англiйською мовою.

Ключовi слова англiйською мовою.

5. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках.

Розмiри фотографiй – 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки «Верх», «Низ». У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об’єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки – чiткими, креслення дiаграми – виконанi тушшю.

6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI), термiни – з урахуванням Мiжнародної класи­фiкацiї хвороб.

7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.

8. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст.

9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.


передплатний індекс 99879

засновано в 2008 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень у науцi, освiтi, практицi педiатрiї, акушерства та гiнекологiї. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Журнал виходить 2 рази на рік.

2. Можливий друк українською, російською або англійською мовою.

3. Стаття повинна мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування та переговори.

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, повинен мати не менше 5 сторінок тексту.

5. Статтю треба друкувати на одній стороні аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – по 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Надсилати необхідно 2 видрукувані примірники статті з печатками та супровідними документами на поштову адресу: Редакція журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», видавництво «Укрмедкнига», ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна; електронний варіант у форматах *.doc, *.rtf – на електронну адресу journaltdmy@gmail.com, а також зареєструватися через форму OJS на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua.

6. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у 2 примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні потрібно забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій слід зазначити збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у програмі Місrоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу тексту статті. Для формул варто використовувати редактор формул Microsoft Equation.

7. Статті треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:

УДК

Ініціали і прізвища авторів українською, російською та англійською мовами

Повна назва установи

Назва роботи (великими літерами)

Назва статті й резюме українською, російською та англійською (структуровані: мета дослідження; матеріали та методи; результати дослідження та їх обговорення; висновки) мовами (250–300 слів)

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 8 слів)

ВСТУП. (Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.)

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності й можливості відтворення. У разі проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. (Викладення основного фактичного матеріалу, повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, порівняння його з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.)

ВИСНОВКИ.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. (Подання бачення автора перспективності подальших шляхів розв’язання проблеми, висвітленої в роботі.)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (друкування в порядку згадування джерел у квадратних дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (references).

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

• Джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

• Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них Ваших робіт може бути не більше 3.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (REFERENCES)

• Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, структурувати так:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках;

– транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках;

– транслітерована назва джерела (журналу, конференції), через тире назва англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

• Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови).

• Доцільно використовувати системи автоматичної транслітерації:

– http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (українська транслітерація);

– http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (російська транслітерація).

• Список літератури подається в APA Style (розроблений «Manual of the American Psychological Association», 6th ed. (Washington, DC: APA, 2010)). Дивитися посилання он-лайн: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Наприклад:

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор – Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори – Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Більше семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., … Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

8. Усі позначення фізичних величин та їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.

9. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

11. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструють. Пріоритетне право на друк надають публікаціям передплатників журналу за наявності копій квитанцій про передплату, а також матеріалам, які замовила редакція. Передплатний індекс видання: 99879.

12. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюють DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидко знайти її в Інтернеті (для цитування) без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг їх авторів. Наявність індексу DOI в кожній статті й у кожному номері журналу зокрема сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

13. Публікація статей платна. Вартість визначається за кількістю знаків, рисунків, діаграм після надсилання статті до редакції. Присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано по e-mail після рецензування роботи. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на вищевказану електронну або поштову адресу редакції.