О. К. Толстанов, Ю. В. Вороненко, В. Ф. Рибаль- ченко та ін. ; за ред. О. К. Толстанова, Ю. В. Вороненка, В. Ф. Рибальченка, А. Ф. Левицького, А. А. Пе- реяслова, П. С. Русака.Історія хірургії дитячого віку України навч. посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2012. - 432 ст. ISBN 978-966-673-202-9У навчальному посібнику "Історія хірургії дитячого віку України" йдеться про витоки, становлення, досягнення та перспективи розвитку галузі дитячої хірургії України.

Книга складається з чотирьох розділів. У першому показано становлення та розвиток медицини, зокрема хірургії, від часів Київської Русі до сьогодення, включаючи довоєнні роки (до 1941 року), і стан хірургії дитячого віку на окупованій території, розвиток хірургії дитячого віку в післявоєнні та радянські часи і роки незалежності України. Окремо зосереджено увагу на участі лікарів-дитячих хірургів України в гуманітарних місіях у світі та перспективах розвитку хірургії дитячого віку України. Перший розділ присвячено також видатним постатям України, які зробили значний внесок у розвиток хірургії дитячого віку всіх напрямків та всіх часів, зокрема княжні Зої — Євпраксії Мстис¬лавівні, М. І. Пирогову, В. Ф. Войно-Ясенецькому, І. В. Буяльському, М. В. Скліфосовському, М. М. Волковичу, Г. А. Баїрову та багатьом іншим.

У другому розділі йдеться про становлення, розвиток та досягнення провідних інститутів МОЗ України й академіч¬них установ НАМИ України з надання спеціалізованої допомоги дітям із хірургічною патологією різних напрямків діяльності, зокрема травматологічної та ортопедичної, урологічної, онкологічної, отоларингологічної, торакальної, кардіохірургіч ної.

У третьому розділі викладено історію відкриття, становлення та розвитку наукових інститутів і медичних вузів в Автономній Республіці Крим та областях України.

У четвертому розділі розглянуто досягнення хірургів дитячого віку України — талановитих керівників галузі та підрозділів, науковців, які зробили значний внесок у розвиток і популяризацію наукових досягнень у медицині, зокрема М. М. Амосова, О. М. Авілової, М. Л. Дмитрієва, М. Б. Сітковського, М. Л. Куща та інших.

Видання проілюстровано як фотографіями історичного характеру, так і тими, що стосуються сьогодення клінічних закладів України.

Навчальний посібник призначено для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.

Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П.Практична мікробіологія

посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2004. - 440 ст.

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Він складається з шести частин. Частина перша "Загальна мікробіологія" містить дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Друга частина присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування. В третій частині описані основні властивості збудників бактеріальних інфекцій і методи їх лабораторної діагностики. Четверта частина присвячена характеристиці і класифікації вірусів та методів класичної і експрес - діагностики вірусних інфекцій. У п'ятій частині представлені основні відомості про найбільш поширені гриби, їх морфологічні особливості та лабораторні методи діагностики мікозів. Шоста частина містить дані про мікроскопічні дані найбільш поширених збудників протозоозів і методи діагностики захворювань, викликаних найпростішими.

Посібник призначений для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів IV рівнів акредитації.

М. М. Корда Біологічна хімія Лабораторний практикум - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 216 с.ISBN 978-966-673-246-3У навчальному посібнику наведено стандартні й нові методи біохімічних досліджень, які можуть використовувати під час практичних занять з біохімії студенти медичних навчальних закладів. Практикум впорядковано відповідно до послідовності розділів типової програми з біохімії для студентів-медиків. До кожного розділу наведено короткі теоретичні відомості, кожна практична робота містить детальний опис принципу і техніки роботи, перелік обладнання та реактивів, клініко-діагностичне значення показників, які визначають. Також подано контрольні запитання, ситуаційні й тестові завдання.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України.

Давидович О.В., Давидович Н.Я.Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології

посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 318 ст.

У книзі викладено сучасні дані про найновіші препарати, які використовують при лікуванні атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, гострих коронарних синдромів. Детально описано медикаменти, які застосовують для лікування аритмій. Уперше подано як INN (International Nonproprietari Names - міжнародні непатентовані назви), так і торгові назви препаратів, їх фармацевтичні фірми - виробники та форми випуску.

Висвітлення питань клінічної фармакології грунтується на короткому викладі основних положень патологічної фізіології, біохімії, кардіології, сучасних класифікаціях серцево - судинних захворювань.

У кожному розділі подано основні відомості про механізми дії препаратів, їх фармакологічні особливості, фармакокінетику, взаємодію з ліками інших груп.

Для кардіологів та терапевтів.


Мавров І.І.

Статеві хвороби

посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 716 ст.

У посібнику висвітлено питання епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом. Розглянуто проблеми невенеричних запальних захворювань статевих органів, а також контрацепції та безплідності. Книга містить відомості про ембріональний розвиток сечостатевої системи, анатомо¬фізіологічну будову статевих органів, їхні аномалії. Значну увагу приділено деяким аспектам сексології та сексопатології, статевого виховання, медико-соціальної реабілітації хворих.

Призначається для практичних лікарів, лікарів-інтернів, студентів медичних ВНЗ.

Чабан О.С., Гуменюк М.М.Нейропсихологія

посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 92 ст.

Лекції курсу з основ нейропсихології є складовою оволодіння знаннями, ро­зуміння проявів ураження мозку та нейропсихологічної діагностики. Це потрібно для вдосконалення професійної освіти психолога, медичного психолога та лікаря - психіатра.

Книга написана з метою забезпечення підготовки спеціалістів-психологів, пси­хіатрів, медичних психологів, у сфері нейропсихологічного консультування та діагностики з урахуванням актуальних завдань і специфіки даного виду психоло­гічної допомоги.

Лекції та додатковий матеріал курсу розраховані на студентів медичних вузів, психологів, медичних психологів, лікарів-психіатрів та невропатологів тощо.

Банадига Н. В.Педіатрія в практиці сімейного лікаря

посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 340 ст.

Навчальний посібник містить основні розділи педіатрії, починаючи з періоду новонародженості, раннього віку, а закінчуючи до - та шкільним періодом розвитку дитини. Висвітлені питання провідної патології внутрішніх органів, системи крові, а також значна увага приділена фізіології та патології новонароджених, дітей раннього віку, а саме: особливостям догляду, адекватності харчового режиму, динаміці психомоторного розвитку та його гармонійності з фізичним. У стислій формі наведені відомості про етіологію, патогенез провідної патології, чітко сформульовані діагностичні критерії встановлення діагнозу та діагностично - лікувальної тактики сімейного лікаря. Основний виклад посібника базується на існуючій нормативній базі діяльності лікаря, крім того; використані Протоколи МОЗ України з питань діагностики, лікування, профілактики окремої патології у дітей. Заключний розділ "Додатки" містить головні нормативи та константи дитячого віку.

Посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів з фаху "Педіатрія" , "Загальна практика - сімейна медицина".

Стародуб Є.М.Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевт. практиціпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. - 196 ст.У пропонованому виданні представлені найбільш поширені невідкладні стани, які зустрічаються в практиці терапевта, кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря, лікаря швидкої допомоги та стаціонару. У вигляді алгоритму подано кожну нозологію, діагностичні критерії захворювання і тактику лікування, які необхідні кожному інтерністу в його повсякденній практиці. Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, сімейних лікарів та лікарів - інтернів.

Єпішин А.В.Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаряпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 380 ст.Навчальний посібник містить сучасну інформацію з етіології, патогенезу, клініки, лабораторно - інструментальних методів діагностики та раціонального використання лікарських засобів при невідкладних станах, які часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейнихлікарів.Посібник підготовлений працівниками Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського для студентів старших курсів, інтернів та курсантів медичних університетів, академій, факультетів післядипломної освіти (ФПО), лікарів терапевтичного профілю - терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ендокринологів, дільничних та сімейних лікарів - за загальною редакцією доктора медичних наук, професора A.B. Єпішина.

Звершхановський Ф.А.Пульмонологія в практиці сімейного лікаряпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 208 ст.У виданні в доступній, стислій формі викладені основні положення сучасних поглядів на діагностику, диференціальну діагностику та лікування захворювань органів дихання, які найчастіше зустрічаються в практиці сімейних та сільських лікарів. Наведені матеріали відповідають вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2003 р. № 499, рекомендаціям міжнародних угод (Gold, Gina) та рандомізованих клінічних досліджень. Інформація адаптована до навчальних програм МОЗ України (2002) для циклів спеціалізації "Загальна практика - сімейна медицина" лікарів-інтернів, лікарів- курсантів, а також передатеста- ційного циклу із спеціальності "Терапія" та "Загальна практика - сімейна медицина".

Лобода В.Ф.Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітейпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2000. - 208 ст.У посібнику представлені найбільш поширені патологічні стани, які діагностують дільничні педіатри, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги та стаціонарів. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, діагностичні критерії захворювання. Надання невідкладної допомоги чітко розділено на два етапи: догоспітальний та стаціонарний. У кінці кожної нозології для закріплення матеріалу наведено ситуаційні задачі. Пропонується для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів і інститутів післядипломної освіти, лікарів-педіатрів і лікарів швидкої допомоги. Посібник може виконувати навчальну функцію та бути довідником.

Швед М.І. Основи практичної електрокардіографіїпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. - 128ст.У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу ЕКГ.У конспективному тезисному варіанті показано основні ЕКГ - синдроми, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, пропонуються фрагменти оригінальних ЕКГ, інтерпретація яких подана через призму загальноклінічного обстеження.

Посібник призначений для студентів, інтернів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які бажають самостійно освоїти методику та аналіз електрокардіограми.

Гарбарець М.О.Фітотерапія хвороб дитячого вікупосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 408 ст. Запропоноване видання є одним із перших, в якому узагальнено та проаналізовано теоретичні й науково-практичні відомості про використання лікарських рослин у педіатричній практиці.Структура книги логічна і ґрунтовна. Після коротких історичних відомостей про фітотерапію взагалі розглядаються питання підходу до неї. В окремих розділах наведено хімічний склад, дозування, форми і способи застосування лікарських рослин при конкретних захворюваннях. Відповідні розділи присвячені фітотерапії окремих хвороб. Завершується дане видання алфавітним покажчиком українських назв лікарських рослин за їх призначенням та переліком лікарських рослин, занесених у Червону книгу України.

Запропонована книга стане корисною всім, хто цікавиться використанням лікарських рослин у боротьбі з недугами людини будь-якого віку. Автори будуть вдячні за слушні зауваження, спрямовані на покращення другого видання.

Кіт О.М.Перша долікарська допомогапосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 336 ст.У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання найбільш поширених ситуацій та патологічних станів, з якими зустрічаються спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки. Детально викладено методики надання першої долікарської допомоги при критичних станах та принципи подальшого лікування. Велику увагу приділено питанням асептики й антисептики, лікування різних ушкоджень, перебігу ранового процесу, профілактики хірургічної інфекції, інфузійно-трансфузійної терапії. У посібнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи й матеріали сучасних досягнень медичної науки.

Навчальний посібник призначений для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Цимбалюк В.І.Лекції з нейрохірургіїпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 184 ст.У виданні в доступній формі викладені методи обстеження в нейрохірургії, основні типи оперативних втручань у цій галузі медицини. Описано черепно-мозкові травми, а також травми хребта, спинного мозку та периферичної нервової системи. Книга рекомендована для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та практичних лікарів-нейро-хірургів.

Рибаков С.Й., Шидловський В.О.Тиреоїдна хірургіяпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 424 ст.Посібник присвячений сучасним аспектам хірургічної тиреоїдології. У ньому широко представлено новітні дані про етіологію і патогенез йододефіцитних та автоімунних захворювань щитоподібної залози, доброякісних і злоякісних новоутворень, принципи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, лікувальної тактики, показання і вибір об'єму хірургічного лікування.Разом із цим, значна частина матеріалу присвячена уродженій патології, рідким захворюванням щитоподібної залози, історії тиреоїдної хірургії в Україні. У посібнику також знайшли відображення сучасні малоінвазивні методи лікування захворювань щитоподібної залози, зокрема операції із застосуванням ендоскопічних технологій, методи склерозуючої терапії та лазерної термокоагуляції.

Із сучасних наукових позицій розглянуто проблеми рецидивного зоба, передопераційної підготовки хворих у віковому аспекті та при різних формах тиреоїдної патології, знеболювання при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі, їх безпечного виконання, специфічних і неспецифічних ускладнень операцій та методи їх профілактики, післяопераційного лікування і реабілітації.

Кольоровий атлас оперативних втручань на щитоподібній залозі та численні ілюстрації вдало доповнюють текстовий матеріал і сприяють його кращому засвоєнню та сприйняттю.

Посібник стане корисним ендокринологам, хірургам, лікарям загальної практики, лікарям-слухачам закладів (факультетів) післядипломної освіти, лікарям-інтернам відповідних професій.

Петренко В.І., Савула М.М.Диференціальна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціяхпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 244 ст.У навчальному посібнику запропоновано ситуаційні задачі, які стосуються диференціальної діагностики туберкульозу органів дихання, а також виявлення, лікування та профілактики туберкульозу і його ускладнень. Звернено увагу на поєднання туберкульозу з іншими захворюваннями, в тому числі з ВІЛ/СНІДом. До кожної задачі додаються тестові запитання, а в діагностичних задачах, крім того, пропонується проаналізувати і зарисувати рентгенограму, провести диференціальну діагностику з подібними захворюваннями. У кінці кожного розділу наведено відповіді та їх обгрунтування. Викладена диференціальна діагностика, яка ілюструє хід клінічного мислення лікаря.

Посібник має контролюючі (в т.ч. самоконтролюючі) і навчальні функції. Призначений для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів, інтернів. Буде корисним лікарям-фтизіатрам, терапевтам, пульмонологам, сімейним лікарям. Ілюстрований рентгенограмами та рисунками.

Рудик Б.І.Вибрані лекції з кардіології посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 516 ст.Тексти 18 лекцій з кардіології, підготовлені і написані професором кафедри терапії і сімейної медицини ФПО Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського доктором медичних наук, головою обласного товариства терапевтів Б.І. Рудиком. В третє видання включено ще три лекції з аритмії, написані доцентом, кандидатом медичних наук Н.І. Яремою і лекція "Вроджені вади серця".Попередні 17 лекцій доповнені науковими матеріалами за останні 4 роки з врахуванням рекомендацій Європейського товариства кардіологів з діагностики і, особливо, лікування основних кардіологічних хвороб.

Лекції рекомендовані курсантам кардіологам і терапевтам, інтернам, субординаторам.

Андрейчин М.А.Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2014. - 500ст.У посібнику висвітлено ранню діагностику поширених інфекційних хвороб, лікування і диспансеризацію хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах і на лікарських дільницях. Описані основні профілактичні та протиепідемічні заходи. У клінічній діагностиці максимально використано синдромний підхід. Наведено список рецептів на препарати, що їх часто використовують у лікуванні інфекційних хворих.

Для лікарів-інтернів і лікарів загальної практики та сімейної медицини, а також інфекціоністів, інших фахівців і студентів старших курсів медичних університетів.

Маланчук Л.М.Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 316 ст.У посібнику розглядаються основні невідкладні стани, які зустрічаються в акушерській практиці, алгоритми дій лікаря при кожному з них відповідно до наказів МОЗ України № 128 від 15. 12. 03 р. та № 624 від 03. 11. 08 р. Навчальний матеріал згруповано в модулі: "Пологи", "Акушерські кровотечі", "Пологовий травматизм", "Гестози" тощо. Кожен модуль завершується тестами та ситуаційними задачами, що допоможе студентам у підготовці до тестового іспиту з акушерства та "Кроку-2". Відповіді на тести та задачі з поясненнями дій лікаря винесено в окремий розділ.

Твердження щодо деяких ситуацій та дій подаються із ступенем доказовості відповідно до вимог доказової медицини.

Посібник призначено для студентів IV- VI курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Савчак В. Ковальчук М.Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 398 ст.У посібнику викладено принципи місцевої і загальної терапії дерматозів, етіологію, клініку, лікування, профілактику основних дерматозів; зв'язок загальної патології із патологією шкіри, диференційну діагностику активних заразних проявів сифілісу, дерматологічні аспекти СНІДу, питання невідкладної допомоги в дерматології.Видання ілюстровано 122 кольоровими фото хворих.

Ковальчук М.Т.Хвороби шкіри. Кольоровий атласТернопіль, ТДМУ, 2008. - 208 ст.ISBN 978-966-673-119-0В атласі зібрані та систематизовані кольорові фотографії патологій, які найчастіше зустрічаються у практиці лікаря-дерматолога. Усі кольорові ілюстрації згруповані у розділи згідно із класифікацією дерматологічних захворювань. Атлас буде корисним для викладачів, лікарів-інтернів та студентів медичних навчальних закладів, а також для практичних лікарів.

Кольба О.О., Бойцанюк С.І.Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології»)посіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. - 172 ст.Навчально-методичний посібник покликаний полегшити й одночасно підвищити ефективність набуття вмінь і навичок об’єктивно, чітко та в логічній послідовності обстежувати стоматологічних хворих, проводити діагностичні та лікувальні маніпуляції.Новизна та оригінальність книги полягають у більш поглибленому детальному описі проведення стоматологічних маніпуляцій. Текст посібника написано відповідно до навчального плану і програми з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-стоматологів.

Ковальчук Л.Я.Венозні тромбози та їх ускладненняпосіб. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. - 136 ст.У посібнику висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенез венозних тромбозів у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і наведено шляхи колатерального кровобігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Вказано принципи лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та інтерпретовано її результати. Особливу увагу приділено клінічним проявам тромбозів та їх ускладнень. Викладено сучасні методи консервативного та оперативного лікування гострих венозних тромбозів.

Посібник розрахований на флебологів, хірургів, лікарів-інтернів, студентів.

Андрейчин М.А., Малий В.П.Гострі респіраторні вірусні інфекції посіб. - Тернопіль:ТДМУ, 2011. - 304 ст.У посібнику наведено сучасні дані про етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику сезонного, пандемічного і пташиного грипів, парагрипу, респіраторно- синцитіальної, бокавірусної інфекцій. Висвітлено досвід боротьби з пандемією грипу A/H 1N1 /Каліфорнія.

В. П. Марценюк, В. Д. Дідух, Р. Б. Ладика та ін.Медична та біологічна фізика навч. посіб. Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 304 ст.ISBN 978-966-673-193-0У навчальному посібнику викладено основи біомеханіки, біореології і гемодинаміки, розглянуто будову і функції мембран, елементи термодинаміки і квантової механіки, явища рентгенівського і радіоактивного випромінювання, електронно-парамагнітного і ядерно- магнітного резонансу.

Значне місце виділене методам діагностики і лікування: гальванізації, дарсонвалізації, індуктотермії, лазерній, мікрохвильовій і магніто-резонансній терапії.

Теоретичний матеріал супроводжується відповідними ілюстраціями. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, проте може бути корисною і для широкого кола читачів.

Мисула І.Р.Медична та соціальна реабілітаціяНавчальний посібник - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 402 ст.ISBN 966-673-071-5В посібнику висвітлені соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров'я, зміст, завдання, види, засоби, основні принципи організації та проведення медико-соціальної реабілітації осіб з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, посадові обов'язки лікарів та медичних сестер на етапах реабілітації. Описані методи медико-соціальної реабілітації хворих терапевтичного, хірургічного, неврологічного профілів, дітей, осіб, хворих на окремі найбільш соціально значущі захворювання (потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, онкологічні захворювання, туберкульоз, зниження гостроти слуху та зору, ВІЛ-інфекція та СНІД, наркотична та алкогольна залежність). Буде корисним при підготовці молодших спеціалістів медицини, для фахівців із сімейної медицини, реабілітологів та лікарів загальної практики.

І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, В. О. Синицька та ін.Сходинки до оволодіння професією лікаря навч.-метод. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 244 ст. ISBN 978-966-673-192-3Навчально-методичний посібник "Сходинки до оволодіння професією лікаря" містить тестові завдання та варіанти відповідей з педіатрії, в тому числі з медичної генетики і дитячих інфекційних хвороб, які складені колективом педіатричних кафедр ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України".

Дане видання можна використовувати для підготовки студентів медичних факультетів до ліцензованого іспиту з педіатрії.

Федорців О.С. Алгоритми практичних навичок у педіатрії навч. посіб. / Тернопіль ТДМУ, 2012. - 167 ст.ISBN 966-673-042-1Навчально-методичннй посібник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти і покликаний полегшити й одночасно підвищити ефективність засвоєння навичок та вмінь при об'єктивному обстеженні здорових та хворих дітей різного віку, навчити чітко і в логічній клінічній послідовності проводити дослідження органів і систем та дитячого організму в цілому для своєчасного виявлення

симптомів та синдромів ураження.

Новизна та оригінальність видання полягає у більш поглибленому детальному описі в логічному клінічному порядку всіх етапів дослідження кожного органа і системи. У кінці кожного розділу є тести для самоконтролю, які дозволяють перевірній і закріпити отримані знання. Посібник "Алгоритми практичних навичок у педіатрії відповідає сучасним вимогам і адаптований до програми пропедевтики дитячих хворой

Чистякова В.М., Литвинова О.Н., Коломийчук B.C. Економічна теорія: 100 основних питаньЕкспрес-довідник. - Тернопіль, ТДМУ, 128 ст.ISBN 978-966-673-100-8Матеріал, зібраний у даному виданні, базується на програмі основ економічної теорії, затвердженій Міністерством освіти України.У даному посібнику відібрано 100 найбільш базових, на нашу думку, питань економічної теорії, без розуміння яких буде важко освоювати подальші виклади як економічної теорії, так і економічних наук в цілому. Короткий і екстрактний виклад матеріалу сприяє швидкому освоєнню, розумінню даної проблеми та формуванню глобального сприйняття питань економіки. Дане видання буде корисним для тих, хто починає освоювати курс економічних знань, для студентів, молодих учених, вчителів та викладачів, прислужиться всім, хто цікавиться базовими засадами економічної науки.

М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, А. О. Боб та ін.Основи внутрішньої медицини. навч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2015.- 828 ст.ISBN 978-966-673-165-7Посібник написано відповідно до Типової навчальної програми та вимог Болонського процесу у вищих медичних навчальних закладах. Він містить навчальні матеріали для аудиторное роботи на практичних заняттях з предмета "Внутрішня медицина" і складається із 2 модулів, які логічно об'єднані за змістом навчальної програми. Кожний модуль структурований на 4 змістових модулі, нормовані в залікових кредитах ЕСТБ. Модуль 1 з основ внутрішньої медицини (для студентів IV курсу) включає основи діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюджених гастроентерологічних, ендокринологічних, пуль- монологічних та гематологічних захворювань. Модуль 2 (для студентів V курсу) - основи діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних, ревматологічних, нефрологічних захворювань та загальні питання внутрішньої медицини.

Теоретичний матеріал до кожного заняття подано як структурно-логічну схему теми у вигляді методичних вказівок, що включає етіологію, патогенез, клініку, діагностику, зразки формулювання діагнозу, лікування та профілактику захворювань внутрішніх органів. Завершуються модулі тестовими завданнями та ситуаційними задачами з еталонами відповідей. Посібник також містить детальний перелік рекомендованої літератури для поглибленого опрацювання предмета.

Посібник є новим інформативним виданням і рекомендований для студентів IV та V курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за спеціальністю "Лікувальна справа".

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації .

І. І. Чонка, А. Д. Беденюк, В. В. Гнатів та ін.Хірургічні ускладнення цукрового діабетупракт. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 136 ст.ISBN 978-966-673-196-1Авторами книги, працівниками Тернопільської університетської клініки, на основі практичного досвіду розроблені профілактика й активна тактика в лікуванні хворих на цукровий діабет, ускладнений хірургічною патологією: псевдоперитонітом, анаеробною неклостридіальною флегмоною та синдромом діабетичної ступні. Запатентовані і впроваджені в хірургічну практику нові методики лікування й окремі види операцій, розроблений алгоритм анестезіологічного забезпечення операцій та інтенсивної терапії сприяють суттєвому скороченню тривалості перед- і післяопераційного періодів, ефективності лікування хворих та їх реабілітації.

У пропонованій праці також висвітлені особливості діагностики та лікування діабетичної полінейропатії як основного патогенетичного механізму розвитку хірургічних ускладнень цукрового діабету.

Дане видання розраховане на практичних лікарів - хірургів, анестезіологів, ендокринологів, неврологів, лікарів сімейної медицини.

М.І. ШведЕкстрена медична допомогапракт. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 420 ст.У посібнику висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та надзвичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). Згідно з програмою, у посібнику висвітлено основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Головну увагу зосереджено на первинному й вторинному обстеженні хворого чи постраждалого на місці події. Даний алгоритм застосовують при діагностиці більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів і дозволяє встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, сформулювати типові синдроми й на їх основі вибрати протокол із медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування.

Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, лікарів із медицини невідкладних станів та загальної практики–сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.

Гощинський В. Б., Бабінець Л. С., Стародуб Є. М. та інСімейна медицинанавч. посіб. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. - 1162 ст.У посібнику викладено матеріал, що стосується організації та надання первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини.Навчальний посібник складається із загальної та спеціальної частин. У загальній частині відображено організаційно-правові аспекти первинної медико-санітарної допомоги, в спеціальній – чітко викладено питання щодо діагностики і лікування хворих, проведення експертизи непрацездатності та диспансеризації, алгоритми невідкладної медичної допомоги в практиці сімейного лікаря.

Посібник розрахований на студентів старших курсів, інтернів, лікарів загальної практики - сімейної медицини.

В. М. Ковальова, С. М. МарчишинПрактикум з ідентифікації лікарської рослинної сировиниТернопіль : ТДМУ, 2014Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини на лабораторних заняттях входить до блоку навчально-методичної літератури з фармакогнозії для спеціальностей “Фармація”, “Клінічна фармація” та “Технологія фармацевтичних препаратів” вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Він охоплює елементи фармакогностичного аналізу: товарознавчий, макроскопічний, мікроскопічний, гістохімічний, хімічний, хроматографічний. Практикум створено відповідно до Типової програми з фармакогнозії, затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2011), вимог Державних галузевих стандартів вищої фармацевтичної освіти, спрямованих на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”. Посібник складено за схемою, апробованою авторами в праці “Практикум по фармакогнозии” (2003) російською мовою. З метою навчання за принципом “від простого до складного” до практикуму включено не тексти монографій на лікарську рослинну сировину Державної фармакопеї України, а класичний докладний опис зовнішнього вигляду та мікроскопічних ознак цілої сировини.

Для студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників фармації та медицини.

Гасюк П. А.Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології навч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 212 с.ІБВИ 978-966-673-195-4В альбомі з пропедевтики ортопедичної стоматології для самостійної роботи студентів відображений короткий анатомо-фізіологічний нарис жувального апарата; клінічне і зуботехнічне матеріалознавство; лабораторна техніка (методика виготовлення протезів і різних ортопедичних конструкцій).

С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. ЧернецьМетодика обстеження терапевтичного хворогонавч. посіб. — Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 260 с.ISBN 978-966-673-226-5У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обстеження, клінічну інтерпретацію отриманих даних.

Видання містить 224 оригінальні ілюстрації, що полегшує оволодіння практичними навичками обстеження хворого.

Посібник укладено відповідно до програми для студентів вищих навчальних медичних закладів України IV рівня акредитації.

П. А. Гасюк, Н. В. ГасюкОсобливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах навч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2014 - 92 с.ІSBN 978-966-673-217-3 Посібник призначений для вивчення розділу терапевтичної стоматології – пародонтології. Наведені авторами дані можуть бути використані при вивченні гістологічної та ультраструктурної організації ясен у нормі та при патологічних процесах. Висвітлено важливість деталізації патоморфологічних змін в яснах за умов запалення.

Навчальний посібник повністю включає перелік питань, які стосуються вивчення студентами особливостей гістотопографічної будови ясен та їх гістофункціональної перебудови при запаленні.

О.Є. ФедорцівОб’єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтика педіатріїнавч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2011 - 117 с.У навчальному посібнику викладено основні вимоги та правила проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту відповідно до Болонського процесу.Чітко й послідовно подано виконання практичних навичок, формування комунікативних зв'язків з урахуванням вікових особливостей дітей. Дано оцінку та інтерпретацію лабораторних методів дослідження, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, приклади складання одноденного меню для дітей першого року життя залежно від виду вигодовування. Освоїти практичні навички та оволодіти професійними вміннями допоможуть ілюстрації та додатки у вигляді таблиць.

Видання призначене для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації, педіатрів і сімейних лікарів.

Козак Д. В.Фізична реабілітація та основи здорового способу життянавч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 200 с. ISBN 978-966-673-262-3У навчальному посібнику висвітлено основи фізичної реабілітації, виховання, детально описано їх засоби, механізм позитивного впливу фізичних навантажень, правила і методи дозування навантаження, процес формування рухових навичок, форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності, описано психотренінг як оздоровчий елемент занять фізичними вправами. В доступній формі представлено самостійні заняття фізичними вправами, що при малорухливому способі життя викликає великий інтерес. Крім цього, у виданні викладено основні принципи і методи фізичної реабілітації при всіх основних формах патології: у травматології і ортопедії, захворюваннях внутрішніх органів та нервової системи, залоз внутрiшньої секрецiї, органів дихання, травного тракту, сечовиділення, серцево-судинної системи, при порушенні обмiну речовин та інших захворюваннях.

Книга розрахована на студентів медичних університетів, фахівців із фізичної реабілітації та інструкторів ЛФК. Навчальний посібник буде корисним і для підготовки молодших спеціалістів медицини, лікарів реабілітаційних відділень, інструкторів фітнес-центрів та навчально-спортивних комплексів.