Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.Практичне медсестринство навч. посіб. - Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 432 с.ISBN 978-966-673-169-5Навчальний посібник "Практичне медсестринство" являє собою повноколірний текст практичних навичок, викладених у доступній формі, ілюстрованих фотографіями реальних процедур, з поясненнями до кожного кроку практичної навички. Рисунки, запозичені з інших видань, подано зі згоди авторів.

У книзі відображено суттєві деталі алгоритмів маніпуляцій, які повинна виконувати медсестра під час роботи в спеціалізованих відділеннях.

До посібника ввійшли практичні навички з хірургії, терапії, педіатрії, акушерства, гінекології, інфекційних хвороб та епідеміології, оториноларингології, офтальмології, реаніматології, основ сестринської справи, розділи "Телемедицина (телекомунікаційні технології)" та "Паліативна і хоспісна допомога".

Дане видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації за спеціальністю "Сестринська справа", а також буде корисним для викладачів і практичних медсестер.

Ковальчук Л.Я. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів Навчальний посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 324 с. ISBN 966-673-027-8У навчальному посібнику з сучасних позицій висвітлено основні питання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Сформульовано найважливіші принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. Подано анатомо-функціональні особливості систем життєзабезпечення; патогенезу, клініки та діагностики їх порушень. Виділено алгоритми надання невідкладної медичної допомоги та роботи медсестри у складі спеціалізованої лікарської бригади по проведенню реанімації та інтенсивної терапії хворих. Описано методики діагностичних і лікувальних маніпуляцій та операцій. Для ефективнішого засвоєння матеріалу до кожного розділу розроблено ситуаційні задачі та тестові питання для самоконтролю.

Для студентів вищих медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації, зокрема бакалаврів зі спеціальності "Анестезіологія", фахового вдосконалення середніх медичних працівників відділень анестезіології та інтенсивної терапії. Посібник також буде корисним для інтернів-анестезіологів і молодих спеціалістів різних розділів медицини.

Сміян І.С.Невідкладні стани в медсест. Практиці з педіатрії посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998 - 36 с.Даний посібник висвітлює основні клінічні прояви та особливості надання невідкладної допомоги дітям при деяких тяжких соматичних та інфекційних захворюваннях, критичних станах, як на догоспітальному етапі,' так і в умовах стаціонару.В практичній роботі кожного медичного працівника зустрічаються такі патологічні стани, які вимагають невідкладної допомоги та реанімаційних заходів. Враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму та перебіг захворювань, при невідкладних станах швидко виснажуються компенсаторні механізми і наступає зупинка дихання, серцевої діяльності. Чим раніше буде розпочата невідкладна допомога, тим більша ймовірність успіху. Тому знання клінічних ознак та основних принципів невідкладної допомоги необхідні медичним працівникам.

Для студентів медичних вузів, середніх медичних працівників.

Сміян І.С.Алгоритми практичних навичок з дисципліни “Медсестринство в педіатріїпосібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998 - 70 с. Даний посібник створений для самостійної підготовки студентів вищих медичних закладів освіти України І-IV рівнів акредитації до практичних занять з дисципліни "Медсестринство в педіатрії". В посібнику зібрані основні практичні навички по організації адекватного догляду за здоровими та хворими дітьми.Дитячий організм порівнянно з дорослим має характерні морфологічні особливості відповідно до віку. Тому знання особливостей догляду за дітьми конче потрібно при виконанні діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

В посібник включені такі розділи: "Особливості догляду за новонародженими та дітьми першого року життя", "Догляд за дітьми з соматичною патологією", "Догляд за дітьми з інфекційними захворюваннями".

Для студентів медичних вузів, середніх медичних працівників.

Ковальчук О.Л.Практикум «Медсестринство в хірургії Тернопіль: Укрмедкнига, 2002 - 450с.У посібнику розглянуті питання асептики, антисептики, профілактики внутрішньолікарняної інфекції, трансфузіології, ранового процесу. Висвітлена передопераційна підготовка та післяопераційний догляд за хворими, роль медичної сестри в хірургічному відділенні. Описані елементи хірургічної діяльності, оперативна та неоперативна техніка. Акцентовано увагу на методиках і техніці виконання хірургічних маніпуляцій медичними сестрами, особливостях догляду за хворими у спеціалізованих хірургічних відділеннях, наданні невідкладної медичної допомоги.

Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я, і розрахований на студентів медичних вузів І-ІІ рівнів акредитації.

Боднар Я.Я.Паталогічна анатоміяпосібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 - 262 с.Посібник укладений відповідно до програми з патологічної анатомії для слухачів факультетів медсестринської освіти і коледжів, затвердженої Головним управлінням закладів освіти МОЗ України для спеціальності 6.110100 (1998). Він включає алгоритм практичних занять і самостійної роботи студентів з вивчення основ загальної і спеціальної патологічної анатомії.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмахпосібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 - 324 с.Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних медичних закладів України І-ІІ рівнів акредитації з метою підвищення ефективності підготовки до практичних занять. Матеріал викладений відповідно до програм з догляду за хворими та сестринської справи, терапії, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, шкірних і венеричних, інфекційних, нервових та психіатричних хвороб, реаніматології, які затверджені Головним управлінням освіти і науки МОЗ України. Порівняно з першим виданням (2000р.) в усі розділи внесено доповнення.

Шегедин М., Нужна Т.Медсестринство в дерматовенерології посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 - 180 с.Навчальний посібник до практичних занять з дисципліни "Медсестринство в дерматовенерології" складений згідно з діючою про¬грамою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України та адаптованою до Болонського процесу. У ньому стисло висвіт¬лений теоретичний матеріал. Основну увагу приділено практичній діяльності медичної сестри згідно з останніми поглядами на етапи медсестринського процесу. Даний посібник містить алгоритми виконання практичних навичок, таблиці, тестові питання, приклади ситуаційних задач та фотоматеріали, які значно полегшать студентам підготовку до практичних занять та самостійну роботу безпосередньо на практичних заняттях.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І - III рівнів акредитації.

Нагірний Я.П. Німецька мова для студентів-стоматологів навч. посіб. – Тернопіль : ТДМУ, 2011 – 288 с.ISBN 978-966-673-172-5Навчальний посібник має на меті формування і вдосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів з німецької мови.Структура, зміст і послідовність викладу матеріалу посібника дає змогу поєднати набуті знання й уміння з німецької мови з професійною підготовкою стоматологів.

Для студентів І-ІІ курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Може також використовуватися учнями медичних коледжів, училищ та спеціалізованих курсів.

О. Є. Федорців, Л. А. Волянська, І. В. Кубей Педіатрія з оцінкою результатів досліджень навч. посіб. Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 348 с. ISBN 978-966-673-225-8Навчальний посібник включає діагностичні клініко-лабораторні та інструментальні критерії психомоторного і фізичного розвитку дітей та основних нозологічних форм захворювань дитячого віку. Книга рекомендована для бакалаврів медсестринського факультету. Дане видання містить інформацію для середнього медсестринського персоналу та лаборантів медичних закладів.

Л.О. Вакуленко, Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринствіпосібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 - 444 с.У навчальному посібнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи реабілітації, роль, місце, функціональні обов’язки медичних сестер у процесі медичної та соціальної реабілітації. Детально описано основи лікувальної фізичної культури, масажу, фізіотерапії: зміст, завдання, види, класифікація, механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування, правила підготовки і проведення процедур. Велика кількість рисунків, схем, таблиць робить посібник більш доступним і зрозумілим. Книга є продовженням навчального посібника “Медична і соціальна реабілітація”.

Дане видання призначене для підготовки молодших спеціалістів медицини вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації з навчальної дисципліни “Медична та соціальна реабілітація”. Посібник буде корисним для лікарів та інструкторів із лікувальної фізкультури, фахівців із фізіотерапії та масажу, лікарів реабілітаційних відділень.