Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людиниПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - 744 с.ISBN 966-7364-17-8У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м’язів, печінки, нирок, висвітлено механізми функціонування імунної системи та структуру і функції мембранних утворень у клітинах. Наведено матеріали з клінічної біохімії та молекулярної біології. Велику роль відведено висвітленню регуляції метаболічних процесів і їх порушень при найпоширеніших патологічних станах печінки, нирок, серцево - судинної системи, ендокринних органів, спадкових захворюваннях.

З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено типові тестові завдання з різних розділів біохімії та відповіді на них, а також тлумачний словник найпоширеніших біохімічних термінів.

Підручник буде корисний для аспірантів, біологів та лікарів, які цікавляться біологічними процесами, що перебігають у живому організмі на молекулярному рівні.

Єпішин А.В.Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтич-ними хворими Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. - 768 с. ISBN 966-7364-70-4Підручник складається з двох частин: у першій (загальній) частині дається визначення предмета, наводяться провідні терапевтичні школи, висвітлюються питання історії розвитку діагностики, лікарської етики, деонтології, загального догляду за хворими, методи фізичного, лабораторно-інструментального обстеження, симптоматологія захворювань внутрішніх органів.

У другій (спеціальній) частині наводиться короткий опис деяких основних захворювань внутрішніх органів, включаючи етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактики. В додатках до підручника подано нормальні величини основних лабораторних показників та правила написання історії хвороби.

Підручник підготовлений співробітниками кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського відповідно до програми для студентів II-III курсів вищих медичних закладів України.

Скакун М.П., Посохова К.А.ФармакологіяПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. - 740 с.ISBN 966-673-035-9Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Висвітлення закономірностей і результатів взаємодії ліків із структурами організму, поруч з поданням традиційних відомостей про їх фармакокінетику, фармакодинаміку та застосування, зорієнтоване на фармакотерапію основних патологічних станів. Описання програмних препаратів здійснено з позицій сучасних досягнень фармакології з урахуванням тенденцій її стрімкого розвитку. Достатню увагу приділено теоретичним і клінічним аспектам фармакогенетики. Введено основи фармакотерапії найбільш небезпечних невідкладних станів, що є важливою складовою фахової підготовки лікарів.

Закалюжний М.М., Паласюк Г.Б.Латинська мова і основи медичної термінологіїТернопіль: Укрмедкнига, 2015. - 424 с. Згідно з вимогами часу, підручник має термінологічну спрямованість. Він складається з основного курсу, термінаїогічних додатків до основного курсу, зокрема подано елементи давньогрецької мови в медичній термінології, медико-технічну термінологію, тобто назви апаратів, інструментів, приладів, пов'язок грецько-латинського й іншомовного походження, латинсько-український та українсько-латинський словники наїв деяких лікарських речовин, їх сировини і лікарських рослинних засобів.

Анатомічна термінологія відповідає вимогам Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Паулу, 1997), а українські еквіваленти латинських анатомічних термінів - українському стандарту, опублікованому в 2001 році.

Граматичний матеріал викладено у тісному зв язку з анатомо-гістологічною, клінічною, фармацевтичною і медико - технічною термінологією. Усні і письмові вправи базуються в основному на лексичному матеріалі, пов 'язаному з прогресією лікаря чи науковця в галузі медицини. До кожного заняття включено 5-6 крилатих латинських висловів чи афоризмів. У підручнику також подано латинсько-український та українсько-латинський словники.

Для студентів вищих медичних навачальних закладів IV рівня акредитації.

Олекса А.П.ОртопедіяТернопіль: ТДМУ, 2006. - 528 с. ISBN 966-673-075-8У підручнику "Ортопедія" викладено загальноприйняті принципи та найновіші методи обстеження і діагностики ортопедичного хворого. Значну увагу приділено розгляду вад розвитку та природжених аномалій скелета, а також захворюванням опорно-рухового апарату. Книга містить багато нової і необхідної інформації, потрібної як студентам, так і лікарям, які починають працювати ортопедами-травматологами.

Підручник грунтується на власному досвіді автора та численній вітчизняній та зарубіжній літературі.

Для студентів медичних ВНЗ та лікарів ортопедів - травматологів.

Швед М.Л., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.ВОснови клінічної медициниПідручник. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 796 с.ISBN 978-966-673-112-1В підручнику висвітлено сучасні відомості про класифікацію, клініку, діагностику і лікування основних нозологічних форм у клініці внутрішніх хвороб, акушерства та гінекології, інфекційних хвороб, дитячих хвороб, дерматовенерологіїУ підручник включені всі вузлові питання програми з "Основ медичних знань" за спеціальністю "Клінічна фармація". Підручник призначений для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Самура Б.А.Загальна фармакокінетикиТернопіль: ТДМУ, 2009. - 356 с.ISBN 978-966-673-085-8Підручник вміщує відомості про молекулярні основи процесів всмоктування, розподілу, зв'язування з білками, біотрансформації та виведення з організму лікарських речовин. Наведені формули, за допомогою яких проводиться розрахунок основних фармакокінетичних параметрів, що дозволяє визначати терапевтичні дози, оптимальні шляхи введення лікарських препаратів та курс проведення раціональної і безпечної фармакотерапії. Видання складено відповідно до навчальної програми з фармакокінетики.

Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, лікарів, провізорів, фармакологів, біологів, фахівців, які займаються вивченням та створенням нових лікарських засобів.

Ковальчук Л.Я.Хірургія Підручник. - Тернопіль : ТДМУ, 2010. - 1056 с.ISBN 978-966-673-146-6У підручнику «Хірургія» висвітлено як найсучасніші методи лікування хірургічних захворювань, так і прийоми, які визнані золотим стандартом світової і вітчизняної хірургії.Книга чітко структурована, у кожному розділі викладена інформація про анатомію та фізіологію, патологічну анатомію, діагностику і класифікацію хірургічних захворювань, а також диференційну діагностику і лікування.

Видання створене за найкращими світовими зразками, більшої інформативності досягнуто завдяки кольоровому ілюструванню. Фотографії і рисунки, запозичені з інших видань, подані з письмової згоди авторів.

Підручник призначений для лікарів-хірургів, лікарів загальної практики, інтернів та студентів.

Савула М.М., Ладний О.Я.ТуберкульозПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. - 324 с, рисунків 47, таблиць 12.ISBN 966-7364-11-9У підручнику висвітлені питання епідеміології, етіології і патогенезу туберкульозу, основні методи його діагностики. Подані клінічні форми туберкульозу, критерії диференціальної діагностики, принципи лікування, профілактики. Описані структура і функції протитуберкульозного диспансеру, участь лікарів різного фаху у виявленні й профілактиці туберкульозу.

Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних зак¬ладів, буде корисним лікарям-інтернам, фтизіатрам, пульмонологам, родинним лікарям.

О.Н. ЛитвиноваОснови економічної теоріїПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 - 428 с.Даний підручник є другим розширеним та доповненим виданням, відповідає програмі курсу “Основи економічної теорії”.Книга складається з 12 розділів, у яких розкрито найважливіші положення основ економічної теорії, необхідні для професійної діяльності фахівців системи охорони здоров’я. У кінці кожного розділу є контрольні запитання. Окремо наведено головні терміни та поняття теми, на які необхідно звернути особливу увагу при вивченні. Значна кількість ілюстрацій поглибить засвоєння матеріалу курсу. На відміну від інших підручників, у цьому виданні наведено численні приклади з основ економічної теорії в галузі охорони здоров’я.

Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також може бути корисним головним лікарям, завідувачам відділень, управлінцям системи охорони здоров’я.

М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. ГороднійчукВійськова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуаційПідручник - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 320 с.ISBN 978-966-673-249-4У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на епідемічний процес серед особового складу військ і цивільного населення.

Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу штучно викликаного епідемічного процесу. Обговорюються епідеміологічна діагностика, основи організації біологічної розвідки та індикації біологічних засобів. Значну увагу звернено на планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах, а також сучасну профілактику уражень від цього виду зброї масового ураження. Теоретичні узагальнення проілюстровано епідемічними ускладненнями під час недавніх воєн, техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій.

Видання відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, й адресується студентам медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також буде корисним для військових лікарів та інших медичних працівників, силових структур і відомств та для посадовців, до компетенції яких належить опікування протиепідемічним захистом військ і населення в екстремальних умовах, а також у воєнний та мирний час.

О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. БондарчукБіологічна хіміяпідручник - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 702 с.На основі сучасних досягнень науки в підручнику викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредитно-модульною системою згідно з вимогами Болонського процесу за спеціальністю “Стоматологія”.Розглянуто структуру та перетворення біомолекул - білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Висвітлено питання з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м’язів, печінки, нирок. Значну увагу приділено регуляції метаболічних та імунних процесів, їх порушень при поширених патологічних станах ендокринних органів, печінки, нирок, серцево-судинної системи, канцерогенезі, спадкових захворюваннях. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено питання з різних розділів біохімії і тестові завдання для самоконтролю з відповідями.

Підручник може бути корисним для студентів-медиків, а також лікарів, біологів та спеціалістів, які цікавляться біохімічними процесами в живому організмі.