Паласюк Г.Б., Чолач В.В.Латинська моваПідручник. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000. - 344 с.ISBN 966-7364-74-7Мета підручника - допомогти студентам оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармацевтичну термінологію. Навчальнй матеріал, лексичні і граматичні вправи орієнтують студентів на вивчення фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм.

Для студентів фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів.

Савчак В., Гал никіна С.Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхомПідручник. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2009. - 508 с: 59, кольор ілюстр. 24 с, табл. 9, бібліогр. 12 назв.ISBN 966 - 7364 - 79 - 8У підручнику стисло викладено відомості про розвиток дерматології та венерології в Україні, медичну деонтологію, питання організації дерматовенерологічної допомоги. Велику увагу приділено методам обстеження дерматовенерологічних хворих, висвітлено питання клініки, діагностики, лікування та профілактики найважливішої дерматологічної патології, яка найчастіше трапляється у лікарській практиці. Описано інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, основні принципи діагностики, лікування та їх профілактики. Наведено зміни в шкірі при загальній патології: хворобах крові, ендокринних, психічних, гінекологічних захворюваннях, гіпо-та гіпервітамінозах.

І.С. Вітенко, О.С. ЧабанОснови загальної і медичної психологіїТернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 344 с.ISBN 966-673-041-3Підручник для медичних сестер висвітлює загальні й окремі питання психології та медичної психологи відповідно до сучасної навчальної програми.Описано психологічні феномени, що спостерігаються при різних психологічних станах здорових та хворих людей. Охарактеризовано основні психічні функції та стани, їх взаємозв'язок та особливості при різних захворюваннях. Особливу увагу приділено сучасному розумінню психосоматичних розладів та психокорекції.

Підручник призначений для медичних сестер, медичних сестер вищої освіти, фельдшерів, а також може бути використаний студентами медичних факультетів.

М.І. Швед, Н.В. ПасєчкоМедсестринство в терапіїПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - 546 с.ISBN 966-673-064-2Відповідно до національної програми розвитку медсестринства в Україні значно підвищені вимоги до рівня медсестринської допомоги. В умовах сьогодення сестринська допомога є найбільш доступною і тому має бути кваліфікованою та високопрофесійною.Об'єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В І розділі подано загальні відомості про розвиток терапії і медсестринства, а також визначення теоретичних положень щодо поняття хвороба, симптоми і синдроми. У II розділі викладено методи обстеження хворого, які використовує медична сестра, виявляючи і оцінюючи діагностичні ознаки захворювань різних органів та систем. Спеціальна частина підручника включає виклад захворювань внутріашіх органів за системами організму. Матеріал систематизовано в плані реалізації основних етапів сестринського процесу. Структура кожного розділу спеціальної частини включає короткий анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, що виникають при обстеженні хворого, а також спеціальні методи обстеження, клініку захворювання та особливості догляду за хворим. В додатках вміщено освітньо-кваліфікаційну характеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження пацієнта, нормативні показники деяких додаткових методів обстеження, характеристику дієт.

Підручник написаний на основі діючої типової програми з „Медсестринства в терапії" і рекомендований для студентів вищих навчальних медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та практикуючих медичних сестер.

Боднар Я.Я.Патанатомія і патфізіологія людини Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, - 494 с.Підручник укладено відповідно до програми з патологічної анатомії і патологічної фізіології людини, затвердженої Головним управлінням навчальних закладів і медичної науки МОЗ України для спеціальностей 5.11010101 - "Лікувальна справа" і 5.11010102 - "Акушерська справа" (1996). Він складається з трьох розділів: "Загальна нозологія", "Типові патологічні процеси" та "Патологія органів і систем". Мета авторів - дати цілісне уявлення про суть найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із позицій єдності структури та функції.

Яшан І.А.Медсестринство в оториноларингології Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 - 236 с.У підручнику подано основним матеріал з анатомії, фізіології, методик дослідження вуха, горла та носа, а також відомості про найчастіші захворювання ЛОР-органів і способи їх лікування. Особлива увага звертається на функції медичної сестри при обслуговуванні оториноларингологічних хворих у поліклініці, стаціонарі, під час операцій та маніпуляцій. Підручник розрахований на студентів вищих медичних закладів I-II рівнів акредитації.

Ситник І.О.Мікробіологія, вірусологія, імунологіяПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 - 392 с.Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, вірусології та імунології. У ньому відображені новітні досягнення з морфології, ультраструктури, класифікації та номенклатури, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянуто вчення про інфекціюіта імунітет, наведені основні принципи хіміотерапії інфекційних хвороб. Подана коротка характеристика патогенних бактерій і вірусів.

До окремих розділів підібрані матеріали до практичних занять і об'єм лабораторної самостійної роботи, питання для самоконтролю та ситуаційні задачі, що сприятиме : більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Табл. 8. Рис. 104. Бібліогр.: 66 назв.

Закалюжний М.М.Латинська мова Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012 - 276 с.Підручник складається з основного курсу, термінологічних додатків до основного курсу, латинсько-українського і українсько-латинського словників. Особливий акцент зроблений на вивчення основ медичної термінології (анатомічної, гістологічної, клінічної і фармацевтичної). Окремо виділенні теми занять для самостійної позааудиторної роботи студентів у відповідності до кількості годин, виділених програмою на самостійну роботу студентів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Хміль С.Медсестринство в гінекологіїПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 - 400 сУ підручнику розглянуто медичну деонтологію та особливості спілкування медсестри з пацієнткою, питання організації гінекологічної допомоги, клінічної анатомії та фізіології жіночих статевих органів, діагностики гінекологічних захворювань. Велику увагу приділено особливостям догляду за хворими з тими чи іншими гінекологічними захворюваннями. Описано основні типи гінекологічних операцій, підготовку хворих до планових та невідкладних операцій, алгоритм дій медичного персоналу під час їх проведення, принципи догляду за хворими в післяопераційному періоді, консервативні методи лікування гінекологічних хворих, техніку виконання місцевих процедур, алгоритми виконання практичних навичок. Розглянуто роль планування сім'ї в охороні репродуктивного здоров'я жінки. Наведено методи сучасної контрацепції.

Чабан О.С.Медсестринство в психіатрії Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, - 260 с.Підручник для медичних сестер висвітлює загальні та окремі питання психіатрії відповідно до сучасної навчальної програми.Описані психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що спостерігаються при різних психічних розладах. Охарактеризовано основні психічні розлади, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування і соціально-трудову реабілітацію. Описані сестринські діагнози та алгоритми дії в психіатрії. Особливу увагу приділено впровадженню класифікації МКХ-10, методом співставлення нозологічного та феноменологічно-синдромального принципу описання психічних розладів

Для медичних сестер, фельдшерів. Може бути використаний також студентами медичних факультетів.

Федонюк Я.І.Анатомія, фізіологія з паталогією Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2014 - 680ст., 70x100/16.Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах.Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднані усі ці предмети в межах однієї праці.

У ході написання підручника використані власні дослідження кафедр анатомії людини, гістології, нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського та досвід викладання Чортківського медичного училища.

Підручник написаний на основі діючих програм, затверджених Міністерством охорони здоров'я і призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти І та II рівнів акредитації.

О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, Г.Т. ПустовойтМедсестринство в хірургії Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015Підручник написаний викладачами-хірургами вперше створеної в Україні кафедри сестринської справи Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, які займаються проблемами загальної хірургії. У підручнику приділена велика увага розділам асептики і антисептики, профілактиці внутрішньолікарняної інфекції, рановому процесу, трансфузіології, наданню невідкладної медичної допомоги, виконанню маніпуляцій та індивідуальному догляду за хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях.

У підручнику синтезовані кращі традиції хірургічної школи і матеріали сучасних досягнень науки. Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти I-ІІ рівнів акредитації.

Пасечко Н.В.Основи сестринської справи Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 - 544 с.Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю відповідає програмі дисципліни. У першому розділі "Вступ до предмета "Основи сестринської справи" викладено історію сестринської справи, обгрунтовані поняття стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і сестринської педагогіки, які є новими у підготовці медичних сестер.У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників.

Третій розділ "Основи санології" висвітлює основні принципи здорового способу життя і можливості втручання медичної сестри для зміцнення здоров'я пацієнта.

Заключний розділ підручника містить інформацію про методи організації і виконання системного догляду за пацієнтом — сестринський процес; дає чіткі орієнтири для здійснення медичними сестрами своїх професійних обов'язків, відповідно, до світових стандартів. У додатках: законодавчі акти медичного права України, галузевий стандарт, витяги з наказів, що забезпечують інфекційну безпеку.

Шкробот С.І., Іщенко М.М.Медсестринство в неврології Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 - 300 с.У посібнику викладено основні положення анатомії, фізіології та патологи нервової системи, подано характеристику ведучих неврологічних симптомів і синдромів. Висвітлено етіологію, патогенез, клініку, сучасні методи діагностики та лікування неврологічних захворювань. Велику увагу приділено питанню надання невідкладної допомоги, проблемі сестринського догляду та організації неврологічної служби. В додатках містяться алгоритми основних практичних навичок. У посібнику синтезовані кращі традиції неврологічної школи і матеріали сучасних досягнень науки. Посібник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Савчак В., Ковальчук М.Медсестринство у дерматовенерології Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003 - 170 с.У підручнику стисло, згідно з програмою, викладені відомості про основні етапи розвитку дерматовенерології як науки, організацію дерматовенерологія ної служби в Україні, функціональні обов'язки медичної сестри дерматовенерологічного кабінету і стаціонару, питання деонтології. Подано основні положення про морфологію та фізіологію шкіри, елементи висипки, принципи лікування хвороб шкіри; описано основні захворювання шкіри та хвороби, що передаються статевим шляхом, діагностичні та лікувальні практичні навички, питання дезінфекції.

Скакун М.П.Основи фармакології з рецептурою Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 - 604 с.Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з основ фармакології з рецептурою. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянута інформація про основні проблеми загальної і спеціальної фармакології з урахуванням існуючого арсеналу лікарських засобів та досягнень фармако і хіміотерапії. Представлене вчення з фармакокінетики, фармакодинаміки і лікарської токсикології типових представників кожної групи сучасних ліків. Достатню увагу приділено показанням до їх застосування в медичній практиці для профілактики і лікування захворювань людей, питанням взаємодії окремих препаратів. Введені також основи фармакотерапії найбільш небезпечних невідкладних станів, як і основи лікарської рецептури. Це видання доповнене методичними рекомендаціями до практичних занять.

Кіт О.М. ХірургіяПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2014Підручник написано викладачами-хірургами Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, які займаються проблемами загальної хірургії та підготовкою спеціалістів у медичних закладах І-IV рівнів акредитації.У підручнику висвітлені на сучасному рівні питання профілактики хірургічної інфекції, асептики й антисептики, перебігу ранового процесу, інфузійно-трансфузійної терапії, лікування ушкоджень і спеціальним питанням хірургічної патології. Висвітлено основні правила догляду за хірургічними хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях. Детально викладено принципи та методи надання першої медичної і долікарської допомоги при критичних станах у хірургії.

У підручнику синтезовано кращі традиції хірургічної школи і матеріали сучасних досягнень науки.

Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Вакуленко О.В.Лікувальний масаж Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2014 - 468 с.У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, завдання, класифікацію, фізіологічні механізми впливу масажу на організм. За допомогою численних схем, таблиць, рисунків описано види масажу, техніку виконання його окремих прийомів; анатомофізіологічні особливості, техніку та методику масажу окремих ділянок тіла; організацію та раціоналізацію праці масажиста; біоенергетичний захист масажиста та хворого, першу допомогу при невідкладних станах; поєднання масажу з іншими методами лікування (фізіотерапія, лікувальна фізкультура, музико-, ароматерапія тощо). Значна увага приділена детальному описанню техніки і методики масажу при окремих захворюваннях (в терапії, неврології, травматології, ортопедії, хірургії, урології, педіатрії, акушерстві, гінекології, дерматології); подана їх клінічна характеристика, особливості методики масажу; висвітлено завдання,показання та протипоказання до призначення масажу. Методика масажу при деяких захворюваннях (енурез, кривошия, опікова хвороба, склеродермія, лактостаз, хвороба Рейно тощо) в такому обсязі описана вперше. Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та для закладів післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів. Буде корисним він і для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців із сімейної медицини, реабілітації, масажу (початківців і досвідчених спеціалістів) та всіх, хто цікавиться масажем.

Швед М.І.,Пасєчко Н.В. Терапія Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2014 - 648 с. Підручник написаний на основі діючої типової програми з терапії для фельдшерів та акушерок і рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та практичних фахівців.Об'єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В І розділі подано загальні відомості про розвиток терапії як науки, а також визначення теоретичних положень щодо понять "хвороба", "симптоми" і "синдроми". В II розділі викладено методи обстеження хворого. III розділ - спеціальна частина - охоплює виклад захворювань внутрішніх органів за системами організму, включаючи епідеміологію, чинники розвитку, патогенез, клініку, діагностику, лікування, профілактику, догляд за хворими, диспансеризацію. Особливу увагу приділено клініці та лікуванню невідкладних станів, а також наведено сучасні міжнародні класифікації захворювань.

Творко М.С., Климнюк С.І.Основи імунологіїПідручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 - 298 с.Матеріал посібника викладено відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, вірусології та імунології. У ньому наведено основні віхи розвитку імунології як науки, викладено сучасні аспекти будови та функціонування імунної системи людини, механізми неспецифічної резистентності організму. Особливу увагу приділено практичним аспектам імунології - оцінці імунного статусу людини, імунологічним методам діагностики інфекційної патології, вакцинопрофілактиці інфекційних захворювань.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Лучанко П.І., Кіт О.М.Основи трансфузіології Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 - 288 с.Підручник написано групою викладачів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціалістів та програми з основ трансфузіології для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затверджених Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України. У виданні на сучасному рівні висвітлено основні питання трансфузійної терапії. Лаконічно подано визначення патологічних станів, показання та протипоказання до інфузійної терапії. Детально викладено методику проведення трансфузій, надання першої медичної допомоги при ускладненнях та їх профілактику. У підручнику синтезовано кращі традиції трансфузійної школи й матеріали сучасних досягнень медичної науки.

Федорців О.Є.Медсестринство в педіатрії. Неонатологія Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2010 - 244 с.Навчальний посібник покликаний допомагати середнім медичним спеціалістам (медичним сестрам, акушерам, фельдшерам) в освоєнні основних елементів виконання лікувальних та діагностичних маніпуляцій, оптимального догляду за здоровими і хворими новонародженими дітьми.У книзі висвітлено анатомо-фізіологічні особливості доношених і недоношених дітей, етіопатогенез, клініку, діагностику, профілактику, лікування основних захворювань періоду новонародженості, принципи догляду та надання невідкладної медичної допомоги.

Посібник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, неонатологів, педіатрів, сімейних лікарів, викладачів медичних закладів.