Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я.АТЛАС оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінціВ атласі відображено етапи основних класичних оперативних втручань та їхніх модифікацій, в тому числі і розроблені авторами монографії на великому клінічному матеріалі і впроваджені в хірургічних клініках Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.Атлас містить малюнки, які достатньо чітко відображають етапи і техніку операцій на шлунку, дванадцятипалій кишці, тонкому і товстому кишечнику, грижах передньої черевної стінки.Атлас розрахований на лікарів-хірургів, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ю.І. Кундієв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. ДемецькаТоксикологія аерозолівмонографія – Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 256 с.ISBN 978-966-673-260-9Аерозолі, зокрема пил-явища загальновідомі, донедавна вважали, що вони всесторонньо та детально вивчені. Однак внаслідок зростання інтересу науки до наносвіту та отримання новітніх даних про його властивості, а також у зв’язку з бурхливим розвитком нанотехнологій виникла нагальна потреба у дослідженні можливого впливу наночастинок на здоров’я людини та, у випадку його виявлення, розробки заходів профілактики. Оскільки у більшості випадків наночастинки є складовими аерозолів, виникла необхідність встановити їх роль у формуванні патофізіологічних процесів пилової етіології. Зрозуміло, що існуючі уявлення про аерозолі потребують певної корекції з урахуванням новітніх уявлень про наночастинки та їх роль у формуванні патологічних процесів у організмі людини.

Книга призначена для лікарів-гігієністів, лаборантів-гігієністів, проф¬патологів, екологів, викладачів та студентів медичних

Андрейчин М.А., Дрижак В.І.Вірусні гепатити і рак печінки Тернопіль : ТДМУ, 2010. - 188 с. У монографії висвітлено епідеміологічні та клініко-натогенетичні особливості гепатитів В, С і D в контексті їх хронізації та трансформації в цироз печінки. Наведено сучасне уявлення про гепатоканцерогенез при хронічних вірусних гепатитах, поширеність первинного раку печінки, предиктори його розвитку. Розглянуто класифікації пухлин печінки, досягнення у діагностиці, терапії та профілактиці гепатокарциноми. Автори аналізують як дані літератури, так і результати власних досліджень і клінічних спостережень.

Книга адресована науковцям, лікарям-інфекціоністам, онкологам, гепатологам, а також лікарям суміжних спеціальностей.

Павловський І.М., Шідловський О.В.Післяопераційний рецидивний зоб Тернопіль : ТДМУ, 2010. - 218 с. Видання присвячене актуальній проблемі сучасної тиреоїдології-післяопераційному рецидивному зобу.Розглянуто питання визначення поняття і класифікації, причин виникнення, пріоритетності методів діагностики. На основі власного досвіду обгрунтовані лікувальна тактика, показання до хірургічного лікування і вибір його об'єму. Наведена удосконалена технологія виконання операційних втручань, яка дозволяє суттєво знизити частоту таких специфічних ускладнень, як парези гортані та гіпопаратиреоз.

Вперше обгрунтована доцільність і проаналізована ефективність застосування малоінвазивних технологій, зокрема склеротерапії та лазерної інтерстиціальної термотерапії у лікуванні післяопераційних рецидивів зоба.

Виділені та проаналізовані причини і фактори, які є провідними у розвитку рецидивів зоба після операцій. Розроблено принципи реабілітації та лікування хворих після операцій і профілактики рецидивів зоба.

Сердюк А. М., Бекешко В.Г. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи Тернопіль : ТДМУ, 2011. - 1092 с. Монографія підсумовує 25-річний досвід подолання медичних наслідків найбільшої техногенної катастрофи - аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Наведено дані про динаміку радіаційної обстановки, результати клінічних спостережень і епідеміологічного аналізу захворюваності й смертності осіб, які належать до різних категорій постраждалих. Досліджено цитогенетичні, імунологічні, біохімічні та молекулярно-біологічні механізми формування ранніх і віддалених наслідків впливу опромінення та інших факторів, пов'язаних із Чорнобильською катастрофою, висвітлено результати їх експериментальної перевірки. Книга адресована науковцям, лікарям і широкому медичному загалу - всім, хто цікавиться проблемами радіаційної медицини та радіобіології.

Файфура В.В.Медицина Тернопільщини у фалеристиці монографія – Тернопіль : ТДМУ, 2011. - 108 с.ІSBN 978-966-673-156-5У книзі вперше систематизовано і описано 68 фалеронімів (орден, 22 медалі й 45 значків), виготовлених на замовлення медичних закладів або окремих осіб чи колективів Тернопільщини і приурочених до подій медичного характеру – з’їздів, конференцій, ювілеїв, пам’ятних дат тощо. Наведено короткі історичні дані про обставини їх випуску.

Для істориків медицини, лікарів, студентів, колекціонерів.

Кіт О.Хірургічне лікування захв. Жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією монографія – Тернопіль : ТДМУ, 2011 Монографію присвячено одному з актуальних розділів абдомінальної хірургії — хірургічному лікуванню захворювань жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією. Значимість проблеми зумовлена збільшенням в останнє десятиліття кількості хворих на жовчнокам’яну хворобу, особливо на гострий і хронічний калькульозний холецистит, та ускладнень в людей похилого і старечого віку із супутньою серцево-судинною патологією, що диктує необхідність пошуку й оптимізації нових методів діагностики та лікування цієї групи хворих.

Видання розраховане на хірургів загального профілю, ендоскопічних хірургів і лікарів загальної практики, які не байдужі до сучасних проблем лікування пацієнтів із захворюваннями жовчних шляхів.

А.Н. Беловол, В.В. Школьник, Г.Д. Фадеенко, А.Б. ТверетиновГипертоническая болезнь и ожирениемонография - Тернополь : ТДМУ, 2013. - 344 с. ISBN 978-966-673-205-0Монография посвящена одной из наиболее актуальных и сложных проблем внутренней медицины - диагностике и лечению артериальной гипертензии и ожирения, а также их комбинации. Представлены современные данные об эпидемиологии, этиологии, классификации этих заболеваний. Значительное место отведено описанию патофизиологических, гормональных, а также генетических и иммунологических изменений при данных патологиях и их сочетании.

Подробно описаны клинические и инструментальные методы диагностики, приведены существующие утвержденные протоколы по диагностике и лечению артериальной гипертензии и ожирения в Украине и за рубежом. Рассмотрены основные патогенетические направления немедикаментозной и медикаментозной коррекции данных заболеваний. Особое внимание уделено лечебной стратегии при сочетании гипертензии и ожирения.

Широко представлен анализ современных подходов к лечению, основанный на принципах доказательной медицины, выделяющий новые характеристики лекарственных средств, способных проявлять свое действие и на генетическом уровне. Изложены результаты собственных наблюдений авторов, полученные на кафедре внутренней медицины № 1 и клинической фармакологии Харьковского национального медицинского университета и в Институте терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины.

Монография предназначена для терапевтов, кардиологов, эндокринологов, семейных врачей, врачей-интернов, преподавателей и студентов медицинских вузов.

Л. Я. Ковальчук, I. В. Шкварковський, О. Л. Ковальчук та ін.Гастроезофагеальна рефлюксна хворобамонографія - Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 172 с.ISBN 978-966-673-184-8У монографії висвітлені сучасні погляди на етіологію, патоморфологію, класифікацію, та розроблені нові методи хірургічної корекції гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. В основу викладеного матеріалу покладені результати власних досліджень авторів.Для практичних хірургів, лікарів-інтернів, студентів медичних спеціальностей.

Крукевич О.Депресія з позиції та спостереження практичного лікаря монографія - Тернопіль: ТДМУ, 2013. - 100 с.ІБВК 978-966-673-202-9У монографії подано клінічні, психопатологічні вияви депресії в психіатричній та загальній медичній практиці, що й робить дану роботу актуальною. Інформативними є розділи про ятрогенні та нозогенні депресії, які розглянуто разом з іншими депресивними розладами.Видання призначене для лікарів-психіатрів, лікарів-інтернів, викладачів та студентів.

О.С.ЧабанПсихотерапевтическая клиника ХРЕСТОМАТИЯ том ІІТернопіль: ТДМУ, 2015. - 452 с.Первый том хрестоматии построен по классическому принципу и содержит наиболее обстоятельные разделы теории психотерапии, опубликованные в научных изданиях Украины за последние годы. Хрестоматия является совместным трудом коллектива авторов Украины, России и Чехии.Издание предназначено для психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов, а также для циклов специализации, предаттестационных циклов и циклов тематического усовершенствования, интернатуры по психотерапии и медицинской психологии.

Вакуленко Д. В.Інформаційна система морфологічного, часового, частотного та кореляційного аналізу артеріальних осцилограм у фізичній реабілітації монографія - Тернопіль : ТДМУ, 2015. - 212 с. ISBN 978-966-673-261-6У монографії описано розроблені та обгрунтовані методи морфологічного, часового, спектрального, кореляційного аналізу артеріальних осцилограм, зареєстрованих за допомогою електронного вимірювача тиску. Запропоновано значення норми та інформаційні технології аналізу отриманих результатів. Вивчено вплив різнохарактерних (термічних, фізичних, механічних, аудіовізуальних) чинників на стан гемодинамічних процесів, у тому числі периферійного кровообігу, що дозволяє значно розширити інформаційні можливості процедури вимірювання артеріального тиску.

Інформація може бути використана для ранньої діагностики захворювань серцево-судинної системи, вивчення її адаптаційної здатності до впливу фізичного навантаження та інших різнохарактерних факторів зовнішнього середовища, контролю ефективності лікування.

Монографія є актуальною, буде корисною для лікарів загальної практики, педіатрів, кардіологів, ангіологів, неврологів, реабілітологів, лікарів спортивної медицини, усієї медичної спільноти.