Видавництво «Укрмедкнига»

Видавництво «Укрмедкнига» при Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського створено за наказом міністра охорони здоров’я України № 996 від 08.10.1997 р. з метою оперативного забезпечення вищих медичних закладів освіти I–IV рівнів акредитації МОЗ України навчально-методичною та науковою літературою.

У своїй діяльності Видавництво керується Положенням, Статутом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Положенням ЦМК, Правовими та нормативними документами з видавничої справи та чинним законодавством України.

Повна назва Видавництва: «Українська медична книга».

Матеріальна база Видавництва знаходиться за адресою: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1.

Основні напрямки діяльності Видавництва

Видавництво створено з метою забезпечення студентів і викладачів медичних навчальних закладів України навчально-методичною літературою (підручниками, атласами, посібниками, монографіями, методичними матеріалами тощо) українською, англійською, російською мовами.

Основними напрямками діяльності Видавництва є:

– випуск та реалізація власної друкованої продукції (книг, періодичних наукових журналів, газет, брошур тощо);

– надання редакційно-поліграфічних послуг іншим видавництвам, організаціям, підприємствам, приватним особам.

Структура і функції Видавництва

До складу Видавництва входять такі відділи та підрозділи:

– редакційний відділ;

– відділ комп’ютерної верстки;

– відділ реклами та збуту;

– поліграфічний відділ з підрозділами: офсетного друку, брошурувально-палітурний, підготовки друкарських форм, підготовки паперу.

Редакційний відділ здійснює літературне, художнє і технічне редагування рукопису.

Відділ комп’ютерної верстки здійснює комп’ютерний набір і верстку рукопису, виведення текстових діапозитивів та художнє оформлення видань.

Відділ реклами та збуту здійснює реалізацію виданої літератури навчальним закладам, книготорговим організаціям та приватним розповсюджувачам, бере участь у виставках і книжкових ярмарках, форумах.

Поліграфічний відділ здійснює монтаж, друк, тиражування і випуск навчально-методичних і наукових видань, а також іншої друкованої продукції.

Щорiчно у Видавництвi виходить понад 200 назв видавничої продукцiї (пiдручникiв, посiбникiв, монографiй, журналiв) загальним обсягом 1530 облiково-видавничих аркушiв.

Мiж автором i Видавництвом укладається угода про спiвробiтництво.

За цiєю угодою:

– автор передає видавництву виключне право на видання його працi;

– видавництво здiйснює редагування рукопису, його комп’ютерну верстку, друк, рекламу, поширює i реалiзовує готову продукцiю;

– автор отримує певну кiлькiсть авторських примiрникiв i гонорар, суму якого визначено в угодi про спiвробiтництво, згідно з Положенням про гонорар.

Заявки на придбання лiтератури просимо надсилати на адресу:

46001, м. Тернопiль, майдан Волi, 1, видавництво «Укрмедкнига», тел. (0352) 52-80-09

e-mail: ukrmedknyga@tdmu.edu.ua