Про видавництво

Видавництво «Укрмедкнига»

Видавництво «Укрмедкнига» при Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського створено за наказом міністра охорони здоров’я України № 996 від 08.10.1997 р. з метою оперативного забезпечення вищих медичних закладів освіти I–IV рівнів акредитації МОЗ України навчально-методичною та науковою літературою.
У своїй діяльності Видавництво керується Положенням, Статутом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Положенням ЦМК, Правовими та нормативними документами з видавничої справи та чинним законодавством України.
Повна назва Видавництва: «Українська медична книга».
Матеріальна база Видавництва знаходиться за адресою: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1.

Основні напрямки діяльності Видавництва

Видавництво створено з метою забезпечення студентів і викладачів медичних навчальних закладів України навчально-методичною літературою (підручниками, атласами, посібниками, монографіями, методичними матеріалами тощо) українською, англійською, російською мовами.
Основними напрямками діяльності Видавництва є:
– випуск та реалізація власної друкованої продукції (книг, періодичних наукових журналів, газет, брошур тощо);
– надання редакційно-поліграфічних послуг іншим видавництвам, організаціям, підприємствам, приватним особам.

Структура і функції видавництва

До складу Видавництва входять такі відділи та підрозділи:
– редакційний відділ;
– відділ комп’ютерної  верстки;
– відділ реклами та збуту;
– поліграфічний відділ з підрозділами: офсетного друку, брошурувально-палітурний, підготовки друкарських форм,  підготовки  паперу.

 

Редакційний відділ здійснює літературне, художнє і технічне редагування рукопису. 


Відділ комп’ютерної  верстки здійснює комп’ютерний набір і верстку рукопису, виведення текстових діапозитивів та художнє оформлення видань.

Відділ реклами та збуту здійснює реалізацію виданої літератури навчальним закладам, книготорговим організаціям та приватним розповсюджувачам, бере участь у виставках і книжкових ярмарках, форумах.

Поліграфічний відділ здійснює монтаж, друк, тиражування і випуск навчально-методичних і наукових видань, а також іншої друкованої продукції.


Щорiчно у Видавництвi виходить понад 200 назв видавничої продукцiї (пiдручникiв, посiбникiв, монографiй, журналiв) загальним обсягом 1530 облiково-видавничих аркушiв.

Крiм того, у видавництвi щоквартально видаються 13 всеукраїнських наукових медичних журналiв: «Шпитальна хiрургiя», «Iнфекцiйнi хвороби», «Вiсник наукових дослiджень», «Медична i клiнiчна хiмiя», «Медична освiта», «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я», «Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини», «Медична iнформатика та iнженерiя», «Фармацевтичний часопис», «Медсестринство», «Актуальнi питання педiатрiї, акушерства та гiнекологiї», «Клiнiчна стоматологiя», «Студентський науковий вісник»".

А також 2 газети: «Медична академiя» та «Унiверситетська лiкарня», якi виходять двiчi на мiсяць.

Мiж автором i видавництвом укладається угода про спiвробiтництво. 

За цiєю угодою:

– автор передає видавництву виключне право на видання його працi;
– видавництво здiйснює редагування рукопису, його комп’ютерну верстку, друк, рекламу, поширює i реалiзовує готову продукцiю;
– автор отримує певну кiлькiсть авторських примiрникiв i гонорар, суму якого визначено в угодi про спiвробiтництво, згідно з Положенням про гонорар.

 

 

Заявки на придбання лiтератури просимо надсилати на адресу:

46001, м. Тернопiль, майдан волi, 1, видавництво «Укрмедкнига», тел. (0352) 52-80-09

e-mail: ukrmedknyga@tdmu.edu.ua

Comments